ตารางออกอากาศ

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมวัดนายโรง F.M. 94.75 เมกะเฮิรตซ์

วันจันทร์  วันศุกร์

เวลา

รายการ

ผู้ดำเนินรายการ

04.00 – 04.30 เปิดสถานีและทำวัตรเช้า ระบบอัตโนมัติ/ซีดี
04.30 – 05.00 เสียงธรรมยามเช้า ชาตวโรภิกขุอ.พร  รัตนสุวรรณ
05.00 – 06.00 รู้จักใจ (จ-ศ) พระอาจารย์มานพ  อุปสโม
06.00 – 07.00 เปิดใจ…ใฝ่ธรรม(จ-ศ) เสียงอ่าน โดย เพ็ญศรี อินทรทัต และคณะ
07.00 – 07.30 รับสัญญาณถ่ายทอดข่าว กรมประชาสัมพันธ์
07.30 – 08.00 รู้เท่าทันชีวิต (จ-พฤ) อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
08.00 – 08.01 เคารพธงชาติ กรมประชาสัมพันธ์
08.01 – 09.00 ธรรมะคลายทุกข์(จ-ศ) พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
09.00 – 10.00 พุทธธรรมกับสังคมไทย(จ-ศ) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
10.00 – 11.00 สารคดีส่งเสริมคุณธรรม (จ-อ)ทางสายเอก (พ-พฤ)ประวัติพุทธสาวก  (ศ) รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้อมดร.สนอง  วรอุไรอ.จำเนียร  ทรงฤกษ์
11.00 – 12.00 ธรรมจากสวนโมกข์ (ส,อา,จ,ศ)โรงเรียนกับชุมชน  (อ,พ)วิถีธรรม วิถีพุทธ (พฤ) พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
12.00  – 13.00 พุทธธรรมนำสุข พระราชปฏิภาณมุนี (บุญมา อคฺคมปญฺโญ)(จ)พระราชวิจิตรปฏิภาณ (อ)พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ)  (พ-พฤ)
13.00 –  14.00 พุทธธรรมนำสังคม พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (อา)พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์)   (จ, อ, )พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)   (พ-พฤ,ศ)
14.00 – 15.00 – พุทธธรรมกับชีวิต- สาระพุทธธรรม พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ (จ-พ)พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) (พฤ-ศ)
15.00 – 16.00 แนวทางการปฏิบัติธรรม พระธรรมธีรราชมหามุนี(โชดก ญาณสิทฺธิ) (พฤ-ศ)พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) (พฤ-ศ)
15.00 – 16.00 พระไตรปิฎกศึกษา พระอาจารย์สมบัติ นนฺทิโก (จ-อ-พ)พระมหาสมปอง  มุทิโต (พฤ-ศ)
16.00  – 17.00 ชีวิตและสุขภาพ (จ)สุขภาพดีวิถีไทย (อ- ศ) อ.สุนทร  คงหอม และ สุขชัย ม้าศรีคุณสุพัตรา  ประคองวงษ์ และ อ.สุทธิวัสส์ คำภา
17.00-17.30 อภิธรรมศึกษา พระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิตติวุฒโฑ) (จ-อ-พ)
17.30  – 18.00 คลินิกเพื่อสุขภาพ ศิริราชพยาบาล(จ-พฤ)
18.00 – 18.30 เคารพธงชาติ และทำวัตรเย็น กรมประชาสัมพันธ์ และซีดี
18.30 – 19.00 ชีวประวัติพุทธสาวก อาจารย์วศิน อินทสระ
19.00 – 19.30 รับสัญญาณถ่ายทอดข่าว กรมประชาสัมพันธ์
19.30 – 20.00 คติธรรมนำชีวิต พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท)วศิน  อินทสระ
20.00 – 20.30 ธรรมจัดสรร (จ-อ-ศ) จุฑามาศ ปฏิมารัตนานันท์
20.30 – 21.30 สนทนาธรรม พระครูรัตนโสภน พระอาจารย์บุญเรียน อภิปุญโญ พระอาจารย์กลม  กมโร
21.30 – 22.30 การเจริญจิตตภาวนา พระภาวนาเขมคุณ
22.30 – 22.50 จดหมายก่อนนอน/ธรรมก่อนนอน สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช ฯพระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) (ธรรมสภา)
22.50 -23.00 แผ่เมตตา เพลงสรรเสริญพระบารมี และปิดสถานี ซีดี

ตารางออกอากาศวันเสาร์

เวลา

รายการ

ผู้ดำเนินรายการ

04.00 – 04.30 เปิดสถานีและทำวัตรเช้า ระบบอัตโนมัติ/ซีดี
04.30 – 05.00 เสียงธรรมยามเช้า ชาตวโรภิกขุอ.พร รัตนสุวรรณ
05.00 – 06.00 การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน หลวงพ่อพุธ ฐานีโย
06.00 – 07.00 เปิดใจ…ใฝ่ธรรม เสียงอ่าน เพ็ญศรี อินทรทัต
07.00 – 07.30 รับสัญญาณถ่ายทอดข่าว กรมประชาสัมพันธ์
07.30 – 08.00 สุขกับธรรมะ มสธ.(จิตติมา รักนาค

และกมลรัตน์ สมปรารถนา)

08.00 – 08.01 เคารพธงชาติ กรมประชาสัมพันธ์
08.01 – 09.00 ข่าวเพื่อสังคม วรรณกานต์ ขาวลาภ
09.00 – 10.00 พุทธธรรมนำสุข -พระอาจารย์บุญเรียน (หลวงตาบุญ)- พระอาจารย์กลม กมโร
10.00 – 11.00 บางแง่มุมของพุทธธรรม – อ. สุเทพ โพธิสัทธา- อ.พร รัตนสุวรรณ- ดร.สนอง วรอุไร
11.00 – 12.00 เสียงธรรมจากสวนโมกข์เสียงธรรมจากปัญญานันทภิกขุ – พระธรรมโกศาจารย์

(พุทธทาสภิกขุ)พระพรหมมังคลาจารย์

(ปัญญานันทภิกขุ)

12.00 – 13.00 พุทธธรรมนำสังคม น.พ.พ.อ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
13.00 – 14.00 แนวทางการปฏิบัติธรรม ชยสาโรภิกขุ /ปสนฺโนภิกขุพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
14.00- 15.00 สาระพุทธธรรม พระธรรมเมธาภรณ์

(ระแบบ ฐิตญาโณ)

15.00 – 17.00 โลกสวยด้วยธรรม สุวรรณ แสงสุดใจทิพรดา ทับทิมเทศทิพยาภา ทับทิมเทศ
17.00 – 17.30 อภิธรรมศึกษา พระอาจารย์สมทบ (ศ)
17.30 – 18.00 ธรรมชาติบำบัด ธนาภร โรจนทัพพะ และคณะ
18.00 – 18.30 เคารพธงชาติ และทำวัตรเย็น กรมประชาสัมพันธ์ และซีดี
18.30 – 19.00 ชีวประวัติพุทธสาวก อาจารย์วศิน อินทสระ
19.00 – 19.30 รับสัญญาณถ่ายทอดข่าว กรมประชาสัมพันธ์
19.30 – 20.00 คติธรรมนำชีวิต พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท)วศิน อินทสระ
20.01 – 21.00 เวทีสนทนา – พระครูรัตนโสภน - พระอาจารย์บุญเรียน อภิปญโญ- พระอาจารย์กลม กมโร
21.01 – 22.30 การเจริญจิตภาวนา – พระภาวนาเขมคุณ
22.31 – 22.50 – จดหมายก่อนนอน- ธรรมก่อนนอน -ซีดีเสียงอ่าน- สมเด็จพระญาณสังวรสม เด็จพระสังฆราช ฯ-พระโพธิญาณเถระ

(ชา สุภทฺโท)(ธรรมสภา)

22.50 -23.00 กล่าวขอบคุณผู้ฟังรายการคำกลอนอธิฐานจิต แผ่เมตตาเพลงสรรเสริญพระบารมี และปิดสถานี ซีดี

ตารางออกอากาศวันอาทิตย์

เวลา

รายการ

ผู้ดำเนินรายการ

04.00 – 04.30 เปิดสถานีและทำวัตรเช้า ระบบอัตโนมัติ/ซีดี
04.30 – 05.00 เสียงธรรมยามเช้า ชาตวโรภิกขุ – อ.พร รัตนสุวรรณ
05.00 – 06.00 การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน หลวงพ่อพุธ ฐานีโย
06.00 – 07.00 เปิดใจ…ใฝ่ธรรม เสียงอ่าน เพ็ญศรี อินทรทัต
07.00 – 07.30 รับสัญญาณถ่ายทอดข่าว กรมประชาสัมพันธ์
07.30 – 08.00 สุขกับธรรมะ มสธ. (จิตติมา รักนาค และกมลรัตน์ สมปรารถนา)
08.00 – 08.01 เคารพธงชาติ กรมประชาสัมพันธ์
08.01 – 09.00 เสียงธรรมจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
09.00 – 10.00 บอกข่าว เล่าธรรม พระมหาบุญม ฐิติธมฺโม- พระไพบูลย์ สุรปญฺโญ
10.00 – 11.00 บางแง่มุมของพุทธธรรม – อ.สุเทพ โพธิสัทธา – ดร.สนอง วรอุไร
11.00 – 12.00 ยิ้มได้เมื่อภัยมา – บุษรา เรืองแสง
13.00 – 14.00 พุทธเยาวชน – โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร.
14.00 – 15.00 ข้อคิด ข้อธรรม กมโร ภิกขุ และคณะ
15.00 – 16.00 ธรรมะทั่วไป หลักธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์
16.00 – 17.00 เกิดแต่บุญ พล.ต.หญิงทัศนศรี ไตรยคุณ
17.00 – 17.30 เปิดตู้พระไตรปิฎก เสียงอ่าน เพ็ญศรี อินทรทัต
17.30 – 18.00 ธรรมชาติบำบัด ธนาภร โรจนทัพพะ และคณะ
18.00 – 18.30 เคารพธงชาติ และทำวัตรเย็น กรมประชาสัมพันธ์ และซีดี
18.30 – 19.00 ชีวประวัติพุทธสาวก อาจารย์วศิน อินทรสระ
19.00 – 19.30 รับสัญญาณถ่ายทอดข่าว กรมประชาสัมพันธ์
19.30 – 20.00 คติธรรมนำชีวิต พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) – อ. วศิน อินทสระ
20.01 – 21.00 เวทีสนทนา – พระครูรัตนโสภน - พระอาจารย์บุญเรียน อภิปุญโญ - พระอาจารย์กลม กมโร
21.00 – 22.00 อภิธรรมกับคุณภาพชีวิต/การเจริญจิตตภาวนา – พระอาจารย์ประเสริฐ สุมงฺคโล และคณะ - พระภาวนาเขมคุณ
22.00-22.50 จดหมายก่อนนอนธรรมก่อนนอน – ซีดีเสียงอ่าน - สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ฯ - พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท)
22.50 – 23.00 กล่าวขอบพระคุณผู้ฟังรายการคำกลอนอธิฐานจิต แผ่เมตตาเพลงสรรเสริญพระบารมี และปิดสถานี