นักจัดรายการวิทยุ

F.M.94.75 MHz.

ฝ่ายบรรพชิต

ยังไม่มีข้อมูล

ฝ่ายฆราวาส

รายการธรรมะจัดสรรค์              รายการเกิดแต่บุญ
คุณจุฑามาศ ปฏิมารัตนานันท์         พล.ต.หญิงทัศนศรี  ไตรยคุณ