ปญฺญาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฐํ
ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา เป็นชีวิตที่ประเสริฐ

ประวัติสถานีวิทยุ

๑. ประวัติความเป็นมา

วัดนายโรงก่อตั้งขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุสวยงามในย่านริมคลองบางกอกน้อย และเป็นวัดที่มีปูชนียบุคคลที่โด่งดังด้านวิปัสสนาและด้านวิทยาคม คือ หลวงปู่รอด หลวงปู่เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๒ ที่บุกเบิกในการพัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่บำเพ็ญบุญกุศล และเป็นที่ปฏิบัติธรรมแก่บุคคลทั่วไป พอหมดบารมีของท่าน วัดก็มีสภาพทรุดโทรมไประยะหนึ่ง วัดได้มีการพื้นฟูปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในวัดขึ้นมาในสมัยพระครูปริยัติวิมล (พระมหาคำนวณ ปคุโณ) รูปปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ ท่านได้พัฒนาสิ่งก่อสร้างและปรับทัศนียภาพของวัดให้มีความสัปปายะร่มรื่น สวยงาม ควบคู่ไปกับการพัฒนาพระภิกษุ สามเณรในวัดให้มีการศึกษาทั้งทางด้านปริยัติ และปฏิบัติ ท่านได้ส่งเสริมให้พระสงฆ์ในวัดให้เป็นครูสอนและอาจารย์ตามโรงเรียนต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยสงฆ์ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นอกจากนี้ท่านได้สนับสนุนส่งเสริมให้พระสงฆ์ในวัดได้ทำงานการเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุ พล.ม. ๒ และสื่อสารมวลชนอื่น ๆ ทำให้วัดมีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักของพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป

ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นปีมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และในปี ๒๕๕๐ เป็นปีที่พระองค์มีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา พระครูปริยัติวิมล พร้อมด้วยคณะสงฆวัดนายโรง ได้ดำริที่จะจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงได้มีการนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะสงฆ์และชุมชนวัดนายโรง ในที่สุดที่ประชุมได้มีฉันทานุมัติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

๒. ที่ตั้งสถานี

อาคารหอพระไตรปิฎกวัดนายโรง ถนนบรมราชชนี ซอย ๑๕ แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๗๐๐

๓. วิสัยทัศน์

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนาย โรงเป็นสถานีวิทยุที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าถึงประชาชนและให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่อุดมด้วยปัญญา

๔. ปรัชญาสถานีวิทยุ

ปญญาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฎฐํ  ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา เป็นชีวิตที่ประเสริฐ   (สํ.สํ. ๑๕/๘๔๐/๓๑๕)

๕. วัตถุประสงค์

๕.๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ปี และมีพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
๕.๒ เพื่อเผยแผ่หลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าถึงประชาชน
๕.๓ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้เป็นสังคมอุดมด้วยปัญญา
๕.๔ เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ชุมชนและสังคม

๖. เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาชุมชนในเขตบางกอกน้อย เขตตลิ่งชัน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และมีความรักความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบอันดีงาม

ฟังวิทยุออนไลน์ FM. 94.75