ผู้บริหาร

พระครูรัตนโสภณ
ประธานกรรมการบริหาร

พระมหาเจิม สุวโจ
รองประธานกรรมการบริหาร

นายสุวรรณ แสงสุดใจ
กรรมการฝ่ายบริหารสถานีวิทยุฯ

พระญาณวุฒิ ญาณวุฑโฒ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในสถานีวิทยุฯ