หลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัดนายโรง

.....................................................................

การจัดชั้นเรียน

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรง

..........................................................

๑. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรง จัดการศึกษาออกเป็น ๓ ชั้น ได้แก่

๑.๑ ชั้นต้น

๑.๒ ชั้นกลาง

๑.๓ ชั้นสูง

โครงสร้างหลักสูตร

ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรง

..........................................................

๑. ชั้นต้น

             ก.วิชาบังคับ หลักสูตรธรรมศึกษาตรี

รหัสวิชา  ๑๑๐ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

๑๒๐ วิชาธรรม

๑๓๐ วิชาพุทธประวัติ และศาสนพิธี

๑๔๐ วิชาวินัย (เบญจศีล – เบญจธรรม)

             ข. วิชาเลือก

รหัสวิชา  ๑๕๑ วิชาสุขภาวะ กาย-ใจ

๑๕๒ วิชาจริยศิลป์

๑๕๓ วิชาธรรมคีตศิลป์  (ดนตรีและนาฏศิลป์)

๑๕๔ วิชาภาษาต่างประเทศ

๑๕๕ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๕๖ วิชาบูรณาการ

             ค. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รหัสวิชา  ๑๖๐ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

๑๖๐ กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

๑๖๐ กิจกรรมพัฒนาเป็นจิตอาสา

๑๖๐ กิจกรรมพัฒนาจิตสมาธิ

๑๖๐ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

๒. ชั้นกลาง

             ก. วิชาบังคับ หลักสูตรธรรมศึกษาโท

รหัสวิชา  ๒๑๐ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

๒๒๐ วิชาธรรม

๒๓๐ วิชาอนุพุทธประวัติ และศาสนพิธี

๒๔๐ วิชาวินัย (อุโบสถศีล)

             ข. วิชาเลือก

รหัสวิชา  ๒๕๑ วิชาสุขภาวะ กาย-ใจ

๒๕๒ วิชาจริยศิลป์

๒๕๓ วิชาธรรมคีตศิลป์  (ดนตรีและนาฏศิลป์)

๒๕๔ วิชาภาษาต่างประเทศ

๒๕๕ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๕๖ วิชาบูรณาการ

             ค. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รหัสวิชา  ๒๖๐ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

๒๖๐ กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

๒๖๐ กิจกรรมพัฒนาเป็นจิตอาสา

๒๖๐ กิจกรรมพัฒนาจิตสมาธิ

๒๖๐ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

๓. ชั้นสูง

             ก. วิชาบังคับ หลักสูตรธรรมศึกษาเอก

รหัสวิชา  ๓๑๐ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

๓๒๐ วิชาธรรม

๓๓๐ วิชาพุทธานุพุทธประวัติ และศาสนพิธี

๓๔๐ วิชาวินัย (ธรรมบถ)

             ข. วิชาเลือก

รหัสวิชา  ๓๕๑ วิชาสุขภาวะ กาย-ใจ

๓๕๒ วิชาจริยศิลป์

๓๕๓ วิชาธรรมคีตศิลป์  (ดนตรีและนาฏศิลป์)

๓๕๔ วิชาภาษาต่างประเทศ

๓๕๕ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓๕๖ วิชาบูรณาการ

             ค. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รหัสวิชา  ๓๖๐ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

๓๖๐ กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

๓๖๐ กิจกรรมพัฒนาเป็นจิตอาสา

๓๖๐ กิจกรรมพัฒนาจิตสมาธิ

๓๖๐ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

การจัดการศึกษา

๑. ระบบการศึกษา

ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรง ทำการสอนวิชาตามหลักสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า  ๓ ชั่วโมง รวมตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง โดยจัดการศึกษาแบบ ทวิภาค คือ

             ก. ภาค ๑ ตั้งแต่อาทิตย์ที่ ๑ เดือน มิถุนายน ถึง ปลายเดือน พฤศจิกายน

             ข. ภาค ๒ ตั้งแต่อาทิตย์ที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน ถึง อาทิตย์สุดท้ายของ กุมภาพันธ์

ทั้งนี้ภาค ๑ จะสิ้นสุดการศึกษาก่อนกำหนดการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงในแต่ละปี

ตามประกาศสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม

๒. กระบวนการศึกษา

ใช้กระบวนการศึกษาวิธีพุทธมุ่งพัฒนาผู้เรียนใน ๓ ด้าน ได้แก่

ด้านพฤติกรรม      พัฒนาด้วยศีล

ด้านจิตใจ   พัฒนาด้วยสมาธิ

ด้านความรู้ พัฒนาด้วยปัญญา

นั่นคือกระบวนการศึกษาตามไตรสิกขา

๓. การประเมินผล

ก. การประเมินผลในวิชาบังคับชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง เป็นไปตามผลที่สำนักแม่กองธรรมสนามหลวงดำเนินการสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก

ข. การประเมินผลในวิชาบังคับชั้นเตรียม และวิชาเลือกกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกชั้นใช้วิถีพุทธในการประเมิน คือประเมิน ๔ ด้านด้วย ๔ ภาวนา

๑) กายภาวนา ประเมินการพัฒนาทางกายรู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้ง ๕

๒) ศีลภาวนา ประเมินการพัฒนาความประพฤติ ความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยดีเกื้อกูลแก่กัน

๓) จิตภาวนา ประเมินการพัฒนาจิต มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ สดใสเบิกบาน และสุขผ่องใส

๔) ปัญญาภาวนา ประเมินการพัฒนาปัญญา การรู้ทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา การทำใจให้อิสระ สะอาดปราศจากกิเลส

การประเมินนี้กระทำโดยผู้สอนและเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนตามแบบฟอร์ม

๔. โปรแกรมการศึกษา

ชั้นต้น

ภาค ๑ ภาค ๒
รหัส ชื่อวิชา ชั่วโมง รหัส ชื่อวิชา ชั่วโมง
๑๑๐ เรียงความแก้กระทู้ธรรม ๑๕๐ วิชาเลือก
๑๒๐ ธรรม ๑๕๐ วิชาเลือก
๑๓๐ พุทธประวัติและศาสนพิธี ๑๕๐ วิชาเลือก
๑๔๐ วินัย (เบญจศีล – เบญจธรรม) ๑๕๐ วิชาเลือก
๑๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชั้นกลาง

ภาค ๑ ภาค ๒
รหัส ชื่อวิชา ชั่วโมง รหัส ชื่อวิชา ชั่วโมง
๒๑๐ เรียงความแก้กระทู้ธรรม ๒๕๐ วิชาเลือก
๒๒๐ ธรรม ๒๕๐ วิชาเลือก
๒๓๐ อนุพุทธประวัติและศาสนพิธี ๒๕๐ วิชาเลือก
๒๔๐ วินัย (อุโบสถศีล) ๒๕๐ วิชาเลือก
๒๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชั้นสูง

ภาค ๑ ภาค ๒
รหัส ชื่อวิชา ชั่วโมง รหัส ชื่อวิชา ชั่วโมง
๓๑๐ เรียงความแก้กระทู้ธรรม ๓๕๐ วิชาเลือก
๓๒๐ ธรรม ๓๕๐ วิชาเลือก
๓๓๐ พุทธานุพุทธประวัติและศาสนพิธี ๓๕๐ วิชาเลือก
๓๔๐ วินัย (ธรรมบถ) ๓๕๐ วิชาเลือก
๓๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

          ชั้นต้น

             ๑๑๐ เรียงความแก้กระทู้ธรรม

             ศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต ๕ หมวดคือ หมวดทานวรรค  หมวดบาปวรรค  หมวดปัญญวรรค  หมวดสติวรรค  หมวด สีลวรรค

             ฝึกเขียนเรียงความเทศนาโวหารตามกระทู้ธรรมที่กำหนดให้สมเหตุสมผล โดยอ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๑ สุภาษิตบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้น ด้วยสุภาษิตที่อ้างมานั้นต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่องกระทู้นั้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ หน้ากระดาษ (เว้นบรรทัด)

             ๑๒๐ วิชาธรรม  

             ศึกษาธรรมวิภาค หมวด ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ และคิหิปฏิบัติ

             ๑๓๐ วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี 

ศึกษาการพุทธประวัติ คือประวัติองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ ปุริมกาล ปฐมโพธิกาล มัชฌิมโพธิกาล ปัจฉิมโพธิกาล

ศึกษาและฝึกปฏิบัติศาสนพิธี การบำเพ็ญกุศล การทำบุญ การตรายทาน การแสดงตน     เป็นพุทธมามะกะ

             ๑๔๐ วิชาวินัย(เบญจศีล-เบญจธรรม) 

ศึกษาและรักษาศีล ทั้ง ๕ สิกขาบทและศึกษาปฏิบัติตามเบญจธรรมทั้ง ๕ ข้อ