ศูนย์การศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์


 

ความเป็นมา

พระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง ได้จัดประชุมคณะกรรมการวัดนายโรงร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำวัดนายโรง และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำวัดนายโรงขึ้น จากนั้นพระครูรัตนโสภณ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเร่งจัดทำเอกสารขอจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำวัดนายโรง เพื่อเสนอถึงท่านอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้พิจารณาอนุมัติรับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรงไว้ในอุปถัมภ์ของ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตามทะเบียนเลขที่ ๒/๒๕๖๐

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ประจำวัดนายโรง โดยมีพระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ลานธรรมลานวิถีไทย วัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้สอบธรรมศึกษาได้ทั้งหมด ๑๒๒ คน โดยในแต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ ธรรมศึกษาชั้นตรี มีผู้สอบได้ จำนวน ๙๐ คน  ธรรมศึกษาชั้นโท มีผู้สอบได้ จำนวน ๑๖ คน และธรรมศึกษาชั้นเอก มีผู้สอบได้ จำนวน ๑๖ คน