ปญฺญาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฐํ
ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา เป็นชีวิตที่ประเสริฐ
08
Aug

วัดนายโรงขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ

Archives
ฟังวิทยุออนไลน์ FM. 94.75