ปญฺญาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฐํ
ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา เป็นชีวิตที่ประเสริฐ
07
Aug

ขอเชิญสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนายโรง

Archives
ฟังวิทยุออนไลน์ FM. 94.75