ปญฺญาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฐํ
ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา เป็นชีวิตที่ประเสริฐ
09
Aug

พระบรมสารีริกธาตุ4

ฟังวิทยุออนไลน์ FM. 94.75