09
Aug

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพก่อสร้างหอฉันและโรงครัว

วัดนายโรง ได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้ทำการก่อสร้างอาคารหอฉัน สูง ๒ ชั้น และโรงครัว เพื่อเป็นที่ทำบุญ บำเพ็ญกุศล และเป็นโรงครัว วัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ฉันภัตตาหารหรือรับประทานอาหารของพระภิกษุ สามเณร ผู้ปฏิบัติธรรม นักเรียนของศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และประชาชนทั่วไป อาคารหอฉันชั้นล่างเป็นที่พื้นที่โล่ง ส่วนชั้นที่ ๒ ใช้เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณร งบประมาณในการก่อสร้าง ในวงเงินประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาท) เพื่อการนี้ วัดนายโรง จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างอาคารหอฉันและโรงครัวตามรายการต่างๆ ในป้ายประชาสัมพันธ์ โดยพร้อมเพรียงกัน... Read more...
09
Aug

ขอเชิญกราบนมัสการหลวงปู่รอด พระอาจารย์เบี้ยแก้

หลวงปู่รอด ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนายโรง รูปที่ ๒ และเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านเองเป็นพระสุปฏิปันโน มีปฏิปทาที่งดงาม เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในย่านฝั่งธนบุรี หรือบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง หลวงปู่รอดหรือที่ชาวบ้านและบรรดาศิษย์ได้พากันเรียกท่านว่า “หลวงปู่ใหญ่” นับว่าเป็นพระมหาเถระที่เชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนาธุระและมีเกียรติคุณเป็นพิเศษในทางพุทธาคมและเวทย์วิทยาคม โดยเฉพาะเรื่อง “เบี้ยแก้” และ “ลูกอมชานหมาก” นับว่าเลิศและโด่งดังมาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนมีคำกล่าวขานว่า “หมากดี ต้องวัดหนัง เบี้ยขลังต้องวัดนายโรง” หลวงปู่รอดถือว่า เป็นองค์ปฐมนามแห่งเบี้ยแก้ เบี้ยแก้หลวงปู่รอด จัดว่าเป็น “เครื่องรางสารพัดดี” อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยพุทธานุภาพอันเข้มขลัง เหมาะที่จักมีไว้ เพื่อใช้สำหรับแก้ และป้องกันภยันตรายต่าง ๆ อันเกิดจากการถูกกระทำย่ำยีด้วยคุณไสย หรือมนต์ดำ ตลอดจนป้องกันภูตผีปีศาจ โชคลาภ และเมตตามหานิยม อีกด้วย คณะกรรมการวัดนายโรง โดยมี พระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมภพ ไทยธีระเสถียร (อั๊ง เมืองชล) รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย และ... Read more...
09
Aug

ขอเชิญสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ เป็นพระอัฐิธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โทณพราหมณ์ได้รับมอบหมายจากกษัตริย์แห่งเมืองกุสินารา ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ให้เป็นผู้ทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้กับกษัตริย์หรือเจ้าเมือง ๘ เมืองด้วยกัน ประกอบด้วย ๑. พระเจ้าอชาตศัตรู เมืองราชคฤห์ ๒. กษัตริย์ลิจฉวี เมืองเวสาลี ๓. กษัตริย์ศากยะ เมืองกบิลพัสดุ์ ๔. กษัตริย์โกลิยะ เมืองรามคาม ๕. กษัตริย์ถูลี เมืองอัลลกัปปะ ๖. กษัตริย์มัลละ เมืองปาวา ๗. มัลละกษัตริย์ เมืองกุสินารา และ ๘. พราหมณ์ผู้ครองเมืองเวฏฐทีปะ  นอกจากนี้ ก็ได้มอบพระอังคารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่กษัตริย์โมริยะ เมืองปิปผลิวัน ซึ่งได้ส่งราชทูตมาขอรับภายหลังที่พระสรีระได้จัดแบ่งให้กับกษัติรย์หรือเจ้าเมืองต่างๆ ไปแล้ว ส่วนโทณพราหมณ์ ก็ได้ขอรับทะนานตวง (ตุมพะ) พระสรีระจากที่ประชุมกษัตริย์หรือเจ้าเมือง   ก่อนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ตรัสกับพระสาวกทั้งหลาย เรื่อง การสร้างวัตถุมงคลแทนพระพุทธองค์ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เรียกว่า อุทเทสิกเจดีย์ การสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริก... Read more...