รายชื่อสถานีวิทยุในกำกับมส.

ลำดับ จังหวัด คลื่น ความถี่ สถานที่ตั้ง ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต ผู้ก่อตั้ง
1 กรุงเทพฯ วัฒนธรรม 88.75 ๙๒ วัดดวงแข รองเมือง ปทุมวัน มูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา
2 กรุงเทพฯ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 94.75 ๖๙๒ วัดนายโรง อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย มูลนิธิหลวงปู่รอด
3 กรุงเทพฯ ศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่ 95.75 ศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่ ถ.นิมิตใหม่ ๒ ทรายกองดิน คลองสามวา พระมนตรา จิตฺตภาโร
4 กรุงเทพฯ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 98.25 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร พระสิทธินิติธาดา
5 กรุงเทพฯ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 91.75 วัดปากบ่อ  333 อ่อนนุช ถ.สุขุมวิท ๗ สวนหลวง สวนหลวง พระครูวรกิจจาทร
6 กรุงเทพฯ พิทักษ์พระพุทธศาสนา 104.25 วัดราชาธิวาสวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต มูลนิธิศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา
7 กรุงเทพฯ ของคนรู้ใจ 107.50 วัดโพธิ์เรียง บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ
8 กรุงเทพฯ พุทธบูชา 100.25 วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ พระราชภาวนาพินิจ
9 กรุงเทพฯ วิทยุวัดด่าน 99.25 ๘๗๒ วัดด่าน ซ.พระราม ๓/๓๔ บางโพงพาง ยานนาวา พระครูสถิตบุญวัฒน์
10 กรุงเทพฯ พบธรรมนำสุข 92.75 วัดสุวรรณประสิทธิ์ แขวงคลองกุม บึงกุม นายประเสริฐ  ชัยโลหกุล
11 กรุงเทพฯ เพื่อพระพุทธศาสนาวัดสะพาน 99.25 วัดสะพาน พระโขนง คลองเตย พระครูโสภณพัฒนานุสิฐ
12 กรุงเทพฯ เพื่อพระพุทธศาสนาวัดนาคปรก 107.75 วัดนาคปรก ๓๔๒ ถนนเทอดไท ๔๙ ปากคลอง ภาษีเจริญ พระครูวรกิตติโสภณ
13 กรุงเทพฯ วิทยุชุมชนคนบางรัก 102.75 วัดหัวลำโพง สี่พระยา บางรัก พระครูอาทรศาสนกิจ
14 กรุงเทพฯ เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 107.50 ๓๒๔/๕-๖ สวนหลวง สวนหลวง พระมานพ  อุปสโม
15 กรุงเทพฯ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 99.40 ศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่ ทรายกองดิน คลองสามวา พระเอกชัย อภินนฺโท
16 กรุงเทพฯ ไทธรรม 95.25 ลานธรรมช่อระกา บางมด ทุ่งครุ นายมณฑน์จิตต์ จงพิพัฒน์ยิ่ง
17 กรุงเทพฯ ราชภักดีสายไหม 93.25 ๔๔/๒๐-๒๒ ออเงิน สายไหม มูลนิธินรารัตน์วันชัย ขันติภาวนาบารมี
18 กรุงเทพฯ แสงธรรมส่องชีวิต 100.25 ๕๕๑/๖๗ ม.๑๒ ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา นางสาวณัฐธนัญ แซ่ล้อ
19 กรุงเทพฯ ส่องธรรมนำชีวิต 90.25 วัดศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ พระครูสุนทรวีรวงค์
20 กรุงเทพฯ ส่องธรรมนำชีวิต 104.80 วัดศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ พระครูสุนทรวีรวงค์
21 กรุงเทพฯ ทุ่งธารธรรม 105.75 วัดทุ่งลานนา ดอกไม้ ประเวศ พระครูวิบูลกิจจานุกูล
22 กรุงเทพฯ แก้วนิรันดร์ 96.25 59 ดอกไม้ ประเวศ พระมหาปกรณ์ รตนกโร
23 กรุงเทพฯ คนกลางเมือง 102.25 ๔๑ อาคารเลิศปัญญา พญาไท ราชเทวี รศ. รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
24 กรุงเทพฯ แมงมัน เรดิโอ 97.75 ๗๒/๑๐๙ ม.๑๑ ซ.เฉลิมพระเกียรติ ๘ ดอกไม้ ประเวศ นายพจน์  จันทร์ฉาย
25 กระบี่ วัดกระบี่น้อย 97.00 วัดกระบี่น้อย กระบี่น้อย เมือง พระวิมลธรรมคณี
26 กาญจนบุรี ส่งเสริมศีลธรรม 90.00 วัดโป่งโก จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย พระอธิการสมศักดิ์ ชิตมาโร
27 กาญจนบุรี วัดหนองตากยาอภัยสัตว์ 97.50 วัดหนองตากยาอภัยสัตว์ หนองตากยา ท่าม่วง พระประสงค์ ปริชาโน
28 กาญจนบุรี ธรรมะชำระใจ 95.25 วัดมโนธรรมาราม ม่วงชุม ท่าม่วง พระครูวิสุทธิ์กาญจนคุณ
29 กาญจนบุรี สีขาวเพื่อฟื้นฟูศีลธรรม 99.75 ๑๕๙/๗ ม.๓ ปากแพรก เมือง พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ
30 กาญจนบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 101.00 วัดหนองหูช้าง หนองปรีอ หนองปรือ พระครูปลัดสมควร ปชฺโชโต
31 กาญจนบุรี ธรรมและประชาชน 107.75 วัดสมเด็จเจริญ สมเด็จเจริญ หนองปรือ พระครูปริยัติกาญจนโสภณ
32 กาญจนบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 98.75 วัดเขาพรหมนิมิตร สระลงเรือ ห้วยกระเจา พระครูกาญจนกิจวิวัฒน์
33 กาญจนบุรี วัดบ้านไร่ศรัทธาธรรม 100.25 ๒๙/๙ ม.๔ พระแท่น ท่ามะกา นายภิญโญพจน์ มงคล
34 กาฬสินธุ์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 98.25 สำนักสงฆ์พุทธาวาส ภูสิงห์ สหัสขันธ์ มูลนิธิพระพรหมภูมิปาโล
35 กาฬสินธุ์ พิทักษ์ธรรม 96.25 วัดธรรมพิทักษ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก พระมหามีชัย  กิจฺจสาโร
36 กาฬสินธุ์ วัดสวนป่า 94.25 วัดสวนป่า ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด พระปลัดเดชา อาสโภ
37 กาฬสินธุ์ วิทยุชุมชนคนโพนงาม 91.35 ๑๑๑ ม.๙  บ.ดงไทรทอง โพนงาม กมลาไสย นายนิพันธ์  ประกาโส
38 กาฬสินธุ์ หนองแสง เรดิโอ 101.50 ๓๙ ม.๑ ลำหนองแสน หนองกุงศรี นายนิธิอร  จันทรวารี
39 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เรดิโอ 95.00 ๑๒๒/๑ ม.๘ ลำหนองแสน หนองกุงศรี นายธนัทโชติ จันทรวารี
40 กาฬสินธุ์ คนรักดอกจาน เรดิโอ 90.15 ๑๖๐ ม.๑ ดอนจาน ดอนจาน นายจิรานุวัฒน์  ยมภา
41 กำแพงเพชร พระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใส 98.40 ๓๙๓ ม.๔ ไทรงาม ไทรงาม พระครูโสภณวชิรกิจ
42 กำแพงเพชร เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 90.25 วัดถาวรวัฒนาใต้ ถาวรวัฒนา  ทรายทองวัฒนา พระครูวชิรคุณพิพัฒน์
43 กำแพงเพชร ธรรมเพื่อประชาชน 103.25 วัดโค้งวิไล คลองขลุง คลองขลุง พระครูพิพิธวัชรธรรม
44 ขอนแก่น เพื่อการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม 101.75 ๓๐ ม.๑ บ้านโคกสี โคกสี เมืองขอนแก่น มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
45 ขอนแก่น เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 96.00 วัดหนองแวง ในเมือง เมือง พระเทพวงศาจารย์
46 ขอนแก่น หลวงพ่อฉันท์ 103.50 ๔๑๕/๑ ม. ๒๐ บ้านไผ่ บ้านไผ่ พระครูสิริภัทราภรณ์
47 ขอนแก่น เพื่อการเจริญสติและพัฒนาปัญญา 91.00 วัดโพธิ์โนนทัน ในเมือง เมือง พระครูภาวนาโพธิคุณ
48 ขอนแก่น ประชาสุขใจ เรดิโอ 105.40 ๓๔๐/๑๓๓ ม.๑๒ บ้านเป็ด เมือง นายอธิป ตะวันเดือน
49 ขอนแก่น มิตรภาพน้ำพอง 101.00 ๒๐๙/๑  ม.๑ หนองกุง น้ำพอง นายสหพัฒน์  ศรีธนาเศรษฐ์
50 ขอนแก่น เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 95.25 ๑๕๐ ม.๘ เมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง นายธีรนนท์   ลีลสุนทร
51 ขอนแก่น เฟริสท์ เรดิโอ 87.75 ๓๓๕/๑๐ ในเมือง เมือง นายเกียรติศักดิ์ พหลภิญโญ
52 ขอนแก่น มิตรภาพสัมพันธ์ เรดิโอ 91.25 ๒๕๖ ม.๒ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ด.ต.สัมฤทธิ์  ศิริธรรมจักร
53 ขอนแก่น เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 88.75 วัดปทุมธรรมวราราม บ้านไผ่ บ้านไผ่ เจ้าอธิการประสาท ปทุมกุโล
54 จันทบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 90.75 วัดโพธิ์ทอง แสลง เมือง พระอธิการมานัส ขนฺติธมฺโม
55 จันทบุรี เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 107.50 ๑๙๐ ม.๑ เขาวงกต แก่งหางแมว พระมานพ  อุปสโม
56 จันทบุรี เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 107.50 วัดเขาแดง ทับช้าง เมือง พระมานพ  อุปสโม
57 จันทบุรี เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 104.25 ศาลาปฏิบัติธรรม ม.๒ ทับช้าง เมือง พระมานพ  อุปสโม
58 จันทบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและการศึกษา 95.00 วัดไผ่ล้อม จันทนิมิต เมือง พระครูสิริปัญญาวงศ์
59 จันทบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและการศึกษา 102.25 วัดไผ่ล้อม จันทนิมิต เมือง พระครูสิริปัญญาวงศ์
60 จันทบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 104.00 วัดป่าเทพนิมิต เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน พระครูไพศาลบุญวัฒน์
61 ฉะเชิงเทรา เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 107.50 ๑๙๐ ม.๘ ลาดกระทิง สนามชัยเขต พระมานพ  อุปสโม
62 ฉะเชิงเทรา เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 104.25 วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา ท่าข้าม บางปะกง พระมานพ  อุปสโม
63 ฉะเชิงเทรา เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 105.75 วัดเทพนิมิตร หน้าเมือง เมือง พระเทพวิสุทธินายก
64 ฉะเชิงเทรา เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 105.50 วัดโสธรวรารามวรมหาวิหาร หน้าเมือง เมือง พระครูปริยัติปัญญาธร
65 ชลบุรี ขันติภาวนาบารมี 104.25 ๒๓๐/๑ ม.๑ บ่อวิน ศรีราชา มูลนิธินรารัตน์วันชัย
66 ชลบุรี เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 107.50 วัดธรรมนิมิต บ้านสวน เมือง พระมานพ  อุปสโม
67 ชลบุรี เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 107.50 ๖๒ ม. ๒ หนองเสือช้าง หนองใหญ่ พระมานพ  อุปสโม
68 ชลบุรี เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 107.25 ๙๒/๗ ม.๗ หนองปลาไหล บางละมุง พระมานพ  อุปสโม
69 ชลบุรี ธรรมปทีป 96.25 วัดบึงบวรสถิตย์ บ้านบึง บ้านบึง พระมหาเริงศักดิ์ สิริภทฺโท
70 ชลบุรี ธรรมเพื่อประชาชน 103.75 วัดหนองไก่เถื่อน หนองปรือ พนัสนิคม พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญฺโญ
71 ชลบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 106.25 วัดนอก บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี พระครูอุดมธรรมรส
72 ชลบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 98.50 วัดเขาคีรีรมย์ หัวถนน พนัสนิคม พระครูสมุห์เฉลิม ติสฺสวํโส
73 ชลบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 98.75 ๑๑๐๐ ม.๑ หนองใหญ่ หนองใหญ่ พระครูพิศาลประชานุกิจ
74 ชลบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 88.00 วัดหนองปรือ หนองปรือ บางละมุง พระครูพิพิธกิจจารักษ์
75 ชลบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 93.40 วัดสมานราษฏร์ หนองรี เมือง พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ
76 ชลบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 98.75 วัดเขาคีรีรมย์ หัวถนน พนัสนิคม พระครูปลัดมานพ  ธีรธมฺโม
77 ชลบุรี ธรรมะบรรเทิง 102.25 ๔๐ ม. ๑ หน้าพระธาตุ พนัสนิคม พระครูกิตติสุตาภิราม
78 ชลบุรี พระพุทธศาสนาเพื่อประชาชน 103.80 ๙๕ / ๕  ม.๗ เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ นายบุญเอก  สร่างทุกข์
79 ชลบุรี บริการสาธารณะเพื่อชุมชน 88.90 วัดปรกฟ้า เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ นายบุญเอก  สร่างทุกข์
80 ชัยนาท เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 97.25 วัดทับขี้เหล็ก หันคา หันคา พระมหาภูวการ กิตฺติวํโส
81 ชัยภูมิ หลวงพ่อฉันท์ 88.25 วัดประชาสามัคคี ในเมือง เขต ๓ เมืองชัยภูมิ พระครูสิริภัทราภรณ์
82 ชัยภูมิ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 89.75 วัดหนองไรไก่ โคกสะอาด ภูเขียว พระครูวรธรรมพินิต
83 ชัยภูมิ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 106.00 วัดบูรณ์ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ พระครูพินิจสมณวัตร
84 ชัยภูมิ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 108.00 วัดเทพบุตรบรรพต โป่งนก เทพสถิต พระครูบรรพตวิหารการ
85 ชัยภูมิ เพื่อพระพุทธศาสนา 104.25 วัดราศี กุดน้ำใส จัตุรัส พระครูจันทโพธานุวัตร
86 ชัยภูมิ เพื่อพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 106.50 ๑๒๙ ม.๓ โพนทอง เมือง พระเกื้อกูล สุภนนฺโท
87 ชัยภูมิ มิ่งเมืองกู่แก้ว 107.50 ๒๑๙ ม.๓ บ้านซำป่าทัน บ้านจีต กู่แก้ว นายประสิทธิ์  พันธุ์พรม
88 ชัยภูมิ แม็กซ์เรดิโอ 102.25 ๗ ม.๓ บ้านโนนส้มกบ บ้านแก้งคร้อ แก้งคล้อ นายธนากร  จันทร์สำราญ
89 ชัยภูมิ หนองดินดำ เรดิโอ 97.00 ๒๔ ม.๙ หนองตูม ภูเขียว นายแชล๊กซ์  มังดินดำ
90 ชัยภูมิ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 102.25 ๗  ม.๓ บ้านแก้ง แก้งคร้อ นางใหม่  จันทร์สำราญ
91 ชัยภูมิ ศาสนาวัฒนธรรม 87.75 วัดเทพโพธิ์ทอง วะตะแบก เทพสถิต เจ้าอธิการสนธยา สุมโน
92 ชุมพร เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 96.75 วัดราษฎร์บูรณาราม ท่ามะพลา หลังสวน พระวิจิตรธรรมนิเทศ
93 ชุมพร เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 89.25 วัดคีรีวงศ์ บางมะพร้าว หลังสวน พระมหาขวัญชัย อคชโย
94 ชุมพร เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 96.00 วัดมาบอำมฤต ดอนยาง ปะทิว พระปลัดวรรณไชย  สิริวณฺโณ
95 ชุมพร วัดนาสร้าง 97.00 วัดนาสร้าง ท่าแซะ ท่าแซะ พระครูศรีศาสนคุณ
96 ชุมพร เพื่อพระพุทธศาสนา 98.00 ๑๐๒ ม.๖ ทุ่งคา เมืองชุมพร พระครูวิชัยธรรมคุณ
97 ชุมพร เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 90.00 วัดถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมือง พระครูปลัดปัญญา ปญฺญาวโร
98 เชียงราย เสียงธรรม นำปัญญา พัฒนาสังคม 89.50 วัดดอยเทพนิมิต ป่าซาง แม่จัน พระอธิการสำเริง ธมฺมธีโร
99 เชียงราย เสียงธรรม นำปัญญา พัฒนาสังคม 98.25 สำนักปฎิบัติธรรมเทพอำนวย ริมกก เมือง พระอธิการสำเริง  ธมฺมธีโร
100 เชียงราย เสียงธรรม นำปัญญา พัฒนาสังคม 87.75 สำนักสงฆ์ปิยะพร แม่สาย แม่สาย พระอธิการสำเริง  ธมฺมธีโร
101 เชียงราย เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 104.75 วัดถ้ำผาจม เวียงพางคำ แม่สาย พระมนัชชา โพธิสาร
102 เชียงราย พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 88.15 วัดพระธาตุผาเงา เวียง เชียงแสน พระพุทธิญาณมุนี
103 เชียงราย เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 100.75 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เวียง เมือง พระเทพสิทธินายก
104 เชียงราย เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 87.00 วัดบ้านใหม่พัฒนา ป่าซาง แม่จันทร์ พระครูอุปถัมป์วรการ
105 เชียงราย เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 103.25 วัดศาลาเชิงดอย ห้วยไคร้ แม่สาย พระครูสมุห์จันทร์ ขนฺติสาโร
106 เชียงราย มูลนิธิธารทิพย์-ธารธรรม 90.90 วัดภูมิพาราราม ท่าสุด เมือง พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร
107 เชียงราย เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 99.50 วัดฝั่งหมิ่น ริมกก เมือง พระครูขันติพลาธร
108 เชียงราย เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 97.25 วัดฝังหมิ่น ริมกก เมือง พระครูขันติพลาธร
109 เชียงใหม่ พระพุทธศาสนาและจริยธรรม 96.00 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สุเทพ เมือง มูลนิธิพระธาตุดอยสุเทพ
110 เชียงใหม่ เพื่อการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม 106.00 วัดสวนดอกพระอารามหลวง สุเทพ เมือง มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
111 เชียงใหม่ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 97.00 วัดอินทฉินท์ พระสิงห์ เมือง พระมหาอาทิตย์ อชิปญฺโญ
112 เชียงใหม่ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 89.25 ๙๙ ม.๔ สันป่าย่าง แม่แตง พระปลัดประเสริฐ โชติธมฺโม
113 เชียงใหม่ วัดหนองก๋าย 92.25 ๙๙ ม.๔ สันป่ายาง แม่แตง พระปลัดประเสริฐ โชติธมฺโม
114 เชียงใหม่ พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 วัดฝายหิน สุเทพ เมือง พระครูปริยัติยานุศาสน์
115 เชียงใหม่ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 98.25 วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ยางเนิ้ง สารภี คณะสงฆ์อำเภอสารภี
116 เชียงใหม่ พระพุทธศาสนาศรีปันเงินสันป่าตอง 88.25 วัดศรีปันเงิน ยุหว่า สันป่าตอง กลุ่มธรรม (คณะสงฆ์อำเภอสันป่าตอง)
117 ตราด เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 107.50 บ้านเกาะขวาง ๒๗๖ ม.๖ ห้วยแร้ง เมือง พระมานพ  อุปสโม
118 ตราด เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 89.00 วัดสุวรรณมงคล หนองเสม็ด เมือง พระครูมงคลปัญญาธร
119 ตราด เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 104.50 วัดบ่อพลอย บ่อพลอย บ่อไร่ พระครูพิพัฒน์วัฒนาธร
120 ตราด พระพุทธศาสนาใต้ร่มพุทธธรรม 97.00 วัดเนินตากแดด หนองบอน บ่อไร่ พระครูกิตติญาณวิจักษ์
121 ตาก แสงธรรม ส่องใจ 95.75 สำนักสงฆ์ป่าสะพานสอง วังประจบ เมือง พระบัวเรียน พุทฺธสโร
122 ตาก เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 101.50 วัดเนินมะคึกวนาราม น้ำรึม เมือง พระครูวิสิฐสรภาณ
123 ตาก ธรรมะสู่ประชาชน 90.00 ๒๔๖ ม.๒ หนองบัวใต้ เมือง ธุดงคสถานอยู่สุขเจริญ
124 นครนายก เพื่อพระพุทธศาสนาวัดโพธิ์ศรี 92.75 วัดโพธิ์ศรี หนองแสง ปากพลี พระอธิการปั้น สุจิตฺโต
125 นครนายก เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 105.50 บ้านไร่สาลิกา ๒๔๙ ม.๓ สาลิกา เมือง พระมานพ  อุปสโม
126 นครนายก เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 104.25 วัดอุดมธานี(พระอารามหลวง) บ้านใหญ่ เมือง พระมหาชัยชนะ จนฺทสโม
127 นครนายก เพื่อพระพุทธศาสนาวัดโพธิ์ไทร 99.25 วัดโพธิ์ชัย บ้านใหญ่ เมือง พระครูนิโครธโพธิคุณ
128 นครนายก เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 104.75 วัดดง บ้านใหญ่ เมือง นายอัมพันธ์ น้อมระวี
129 นครปฐม มหายาน 101.25 วัดธรรมปัญญารามบางม่วง บางช้าง สามพราน องสรภาณอนัมพจน์ (พิสิษฐ์ ศรีวิชา)
130 นครปฐม เพื่อการศึกษา 99.75 ม.๑๗ ศาลายา พุทธมณฑล มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
131 นครปฐม เสียงธรรมจากสามพราน 88.80 ๒/๘ ม.๗ สามพราน สามพราน พระมหาทองศรี เอกวํโส
132 นครปฐม เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 99.75 วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมือง พระธรรมปริยัติเวที
133 นครปฐม เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 107.60 วัดห้วยตะโก พะเนียด นครชัยศรี พระครูสังฆรักษ์ไพบูลย์ กตปุญฺโญ
134 นครปฐม เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 96.75 วัดวังตะกู วังตะกู เมือง พระครูสังฆรักษ์พรหมลิขิต ยโสธโร
135 นครปฐม เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 106.75 ๓๒/๕ ม.๔ ไผ่หูช้าง บางเลน พระครูภัทรกิจพิศาล
136 นครปฐม วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 91.85 ๔๘ ม.๕ ตลาดจินดา สามพราน พระครูเกษมจริยาภิรม
137 นครพนม เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 93.75 วัดศรีจำปา นาแก นาแก นายเกษม  วงค์ตาหล้า
138 นครราชสีมา เพื่อการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม 99.75 ๑๔๙ บ้านหัวถนน หัวทะเล เมือง มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา
139 นครราชสีมา เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา 101.75 ๖๐ วัดมะค่า สำโรง ปักธงชัย พระอธิการบุญเชิด เขมวีโร
140 นครราชสีมา เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 91.25 วัดโนนตากลาง ปราสาท โนนสูง พระสมุห์สุรพงษ์ ปสนฺนจิตโต
141 นครราชสีมา เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 99.75 สำนักปฏิบัติธรรมพุทธภาวนา ปากช่อง ปากช่อง พระมหาบุญเรือง กิตฺติปญฺโญ
142 นครราชสีมา หลวงพ่อฉันท์ 105.50 ๒๘๘  ซ.มิตรภาพ ๘ ในเมือง เมือง พระครูสิริภัทราภรณ์
143 นครราชสีมา หลวงพ่อฉันท์ 91.00 ๙ ม.๑๐ วัดสองพี่น้อง กลางดง ปากช่อง พระครูสิริภัทราภรณ์
144 นครราชสีมา หลวงพ่อฉันท์ 100.75 ๒๔๙ วัดเขายายเที่ยง คลองไผ่ สีคิ้ว พระครูสิริภัทราภรณ์
145 นครราชสีมา หลวงพ่อฉันท์ 105.75 ๑๘/๑ ม.๙ นางรำ ประทาย พระครูสิริภัทราภรณ์
146 นครราชสีมา เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 91.00 วัดเทพาลัย เทพาลัย คง พระครูวิสุทธิภาวนาญาณ
147 นครราชสีมา เสียงธรรมเพื่อพุทธบริษัท 104.25 วัดป่าเขาหินตัด ลาดบัวขาว สี่คิ้ว พระครูวินัยธรสมภาส อธิปุญฺโญ
148 นครราชสีมา เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 96.00 วัดพิมพาราม ปากช่อง ปากช่อง พระครูพัชรปัญญากร
149 นครราชสีมา เสียงธรรมจากวัดระเริง 92.80 วัดระเริง ระเริง วังน้ำเขียว พระครูใบฎีกาชุมสาย อธิปญฺโญ
150 นครราชสีมา เสียงธรรมเพื่อพุทธบริษัท 104.25 วัดป่าเขาหินตัด ลาดบัวขาว สีคิ้ว พระครูบรรพตบุญโญภาส
151 นครราชสีมา ขาโถกเถกและวัฒนธรรม 98.50 ม.๒ วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นายสุรศิลป์ พลธุมาร
152 นครราชสีมา เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 101.00 ๔๖ ม.๑๐ โพธิ์กลาง เมือง นายวิวัฒน์ จารุเพียรเลิศ
153 นครราชสีมา แสงธรรมนำชีวิต 96.25 สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต ปากช่อง ปากช่อง นายภูเมธ เมธาสิริกวี
154 นครราชสีมา วัฒนธรรมไทย 94.75 ๑๗๔ ม.๑๗ ลาดบัวขาว สีคิ้ว นายเพ็ชรสีรุ้ง วรรณเกษม
155 นครศรีธรรมราช สีขาว ๑๐๖.๕๐. วัดเขาปรีดี ปากแพรก ทุ่งสง พระปลัดสุรศักดิ์ ญาณมุนี
156 นครศรีธรรมราช สาระเพื่อชุมชน 96.25 สำนักสงฆ์ธรรมจรจรัส ม.๘ ทุ่งสง นาบอน พระฉลาด กุสโล
157 นครศรีธรรมราช เพื่อพระพุทธศาสนา 103.25 วัดศรีทวี ท่าวัง เมือง พระครูสิริธรรมานุศาสน์
158 นครศรีธรรมราช เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 101.75 วัดเสมาเมือง ในเมือง เมือง ดร.สังคม แช่เชือน
159 นครสวรรค์ สถาบันแม่ชีไทย 92.75 ๒๒๑/๒๒  สำนักแม่ชีสวนป่าสันตินันทวัน หนองบัว หนองบัว แม่ชีชรัญญา  มั่นประกอบ
160 นครสวรรค์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 107.25 วัดนครสวรรค์(พระอารามหลวง) ปากน้ำโพ เมือง พระเทพปริยัติเมธี
161 นครสวรรค์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 101.25 วัดนครสวรรค์(พระอารามหลวง) ปากน้ำโพ เมือง พระเทพปริยัติเมธี
162 นครสวรรค์ วัดศรีกัลยาณนิคม 90.25 ๘๗ ม.๗ วังซ่าน แม่วงก์ พระครูนิคมภัทรกิจ
163 นนทบุรี ปัญญานันนท เรดิโอ 104.75 วัดชลประทานรังสฤษฏ์ บางตลาด ปากเกร็ด พระเทพปริยัติเมธี
164 นนทบุรี วัดพุทธปัญญา 99.25 วัดพุทธปัญญา บางเขน เมือง พระครูมงคลภาวนานุศาสก์
165 นนทบุรี ถิ่นกาขาว 106.75 ๙๔/๑๐ ม.๕ บางรักน้อย เมือง นางสาวณัฏฐวี ปานทองคำ
166 นราธิวาส สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนราธิวาส 105.50 วัดทองดีประชาราม สุไหงโกลก สุไหงโกลก พระโภสณคุณาธาร
167 นราธิวาส เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 105.00 วัดประชาภิรมย์ บางนาค เมือง พระครูปัญญาภิรมย์
168 น่าน เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 88.25 วัดบุญยืน กลางเวียง เวียงสา พระมหาเกรียงไกร อหิงสโก
169 น่าน เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 107.00 ถนนหน่อคำ ในเวียง เมืองน่าน นายกิตติก้อง ยอดหงษ์
170 บึงกาฬ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 88.75 ๑๐๑ ม.๒ วิศิษฐ์ บึงกาฬ พระสมบัติ สมฺปตฺติธารโก
171 บึงกาฬ ปากคาด เรดิโอ 99.00 บ้านโนนยาง ม.๑๐ ปากคาด ปากคาด นายทองใส ต่อนสุภา
172 บุรีรัมย์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 106.00 วัดท่าสว่าง กระสัง กระสัง พระสุนทรธรรมเมธี
173 บุรีรัมย์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 104.25 วัดท่าสว่าง กระสัง กระสัง พระสุนทรธรรมเมธี
174 บุรีรัมย์ เสียงธรรมจากวัดหนองไผ่น้อย 97.25 วัดหนองไผ่น้อย ชุมเห็ด เมือง พระสมุห์ธีรพัฒน์ พุทฺธสีโล
175 บุรีรัมย์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 103.60 วัดบ้านโคกยาง บ้านกรวด บ้านกรวด พระสมุห์กฤษณะ กลฺยาณธมฺโม
176 บุรีรัมย์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 102.75 วัดกทลิวนาราม เมืองไผ่ กระสัง พระมหาบุญเกิด กตเวที
177 บุรีรัมย์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 91.75 วัดด่านทองประชาสามัคคี ทะเมนชัย ลำปลายมาศ พระมหาโกวิทย์ สิริวณฺโณ
178 บุรีรัมย์ ธรรมเพื่อประชาชน 91.25 วัดจำปา ประโคนชัย ประโคนชัย พระปลัดชอบ ชาตปญฺโญ
179 บุรีรัมย์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 90.50 วัดไผ่น้อย ชุมเห็ด เมือง พระครูโสภณธรรมโฆสิต
180 บุรีรัมย์ หลวงพ่อฉันท์ 97.50 ๕๒ ม.๑๐ ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ พระครูสิริภัทราภรณ์
181 บุรีรัมย์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 103.00 วัดบ้านปราสาท ปราสาท บ้านด่าน พระครูสารธรรมประสาธน์
182 บุรีรัมย์ เพื่อพระพุทธศาสนา 94.75 วัดป่าตะครองใต้ สูงเนิน กระสัง พระครูปริยัติวิธาน
183 บุรีรัมย์ เพื่อพระพุทธศาสนา 96.50 วัดป่าตะครองใต้ สูงเนิน กระสัง พระครูปริยัติวิธาน
184 บุรีรัมย์ วัดหนองบัวทอง 89.00 ๑ ม.๓ บัวทอง เมือง พระครูปทุมธรรมานุรักษ์
185 บุรีรัมย์ วัดใหม่เรไรทอง 96.50 วัดใหม่เรไรทอง ถนนหัก นางรอง พระครูเกษมพัฒนากร
186 บุรีรัมย์ เพื่อพระพุทธศาสนา 96.50 ๑๓  ซ.โพธิ์ยาง ถนนหัก นางรอง นายอภิชาต  ทิชาชาติ
187 ปทุมธานี ราชภักดีคลองหลวง 91.25 ๑๓/๒ ม.๘ คลองหนึ่ง คลองหลวง มูลนิธินรารัตน์วันชัย ขันติภาวนาบารมี
188 ปทุมธานี วัดปัญญานันทวราราม 104.25 วัดปัญญานันทวราราม คลองหก คลองหลวง มูลนิธินรารัตน์วันชัย
189 ปทุมธานี กล้าธรรม 95.25 ๕๐/๖  ม.๒ บางพูน เมือง พระสังสิทธิ์  สิทฺธฑฺฒโน
190 ปทุมธานี เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 99.75 ๒/๑๖  ซ.เทพกุญชร ๒๓ คลองหนึ่ง คลองหลวง พระมานพ  อุปสโม
191 ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 90.00 วัดนาล้อม เขาล้าน ทับสะแก พระอธิการสำราญ อภิชาโต
192 ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 88.75 วัดกุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี พระรัตนเวที
193 ประจวบคีรีขันธ์ แสงธรรมรังสี 97.50 วัดธรรมรังสี ไร่ใหม่ สามร้อยยอด พระครูโสภณธรรมพิทักษ์
194 ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 101.50 วัดคลองวาฬ คลองวาฬ เมือง พระครูสุธีธรรมนุเทศ
195 ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 93.25 วัดเขาบ้านกลาง นาหูกวาง ทับสะแก พระครูศีลคุณาวัฒน์
196 ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 99.75 บ้านทุ่งนุ่น พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน นายนิกร องษ์จันทร์
197 ประจวบคีรีขันธ์ ธรรมะสาระบรรเทิง 96.50 ๘๓/๓ ม.๑ พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน นายชัยวัฒน์ วงษ์จันทร์
198 ประจวบคีรีขันธ์ พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 91.00 วัดดงไม้งาม ชัยเกษม บางสะพาน เจ้าอธิการเอกราช  เอกราโช
199 ปราจีนบุรี ธรรมเพื่อประชาชน 104.90 วัดสว่างอารมณ์ เมืองเก่า กบินทร์บุรี พระครูโอภาสจนฺทสิริ
200 ปราจีนบุรี หลวงพ่อฉันท์ 94.25 ๑๘ ม.๙ ไม้เด็ด เมือง พระครูสิริภัทราภรณ์
201 ปราจีนบุรี วัดบางแตน 98.75 ๕๔/๓ ม.๒ บางแตน บ้านสร้าง พระครูโกศลถาวรกิจ
202 ปราจีนบุรี สาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนา 98.50 วัดเขาวงศ์ ย่านรี กบินทร์บุรี พระครูกิตติปัญญาธร
203 ปราจีนบุรี โครงการหัวใจสีขาว 91.00 37 ไม้เค็ด เมือง นายสุรศักดิ์ พึ่งธรรม
204 ปราจีนบุรี วัดอุดมวิทยาราม 93.25 วัดอุดมวิทยาราม หน้าเมือง เมือง นายไพทูล อินราช
205 ปราจีนบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 91.75 วัดคลองคันฉอ สระขวัญ เมือง นายนรินทร์  แก้ววงษ์หัด
206 ปัตตานี วัดหลักเมือง 103.50 วัดหลักเมือง รูสะมิแล เมือง พระอุดมธรรมคณี
207 พะเยา เสียงจากพระเจ้าตนหลวง 100.00 692 เวียง เมืองพะเยา พระสุนทรกิตติคุณ
208 พะเยา เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 89.50 วัดร่องคือ แม่ปืม เมืองพะเยา พระครูประยุตศุภการ
209 พังงา วัดอภัยสมุทร 98.00 วัดอภัยสมุทร บางม่วง ตะกั่วป่า พระอธิการมนัส ปุญฺญภรโณ
210 พังงา เสียงธรรม เรดิโอ 103.75   ๒๖/๑๐ นาเตย ท้ายเหมือง นางเทพสกุล  เขียวเจริญ
211 พัทลุง สาระธรรมนำชีวิต 102.00 วัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน พระครูศาสนกิจจาทร
212 พิจิตร เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 97.50 วัดมงคลทับคล้อ ทับคล้อ ทับคล้อ พระมหาฉวี  กิตฺติวณฺโณ
213 พิจิตร หลวงพ่อฉันท์ 101.25 วัดอู่ตะเภา ดงป่าเลา เมือง พระครูสิริภัทราภรณ์
214 พิจิตร หลวงพ่อเงินทรงยืน 103.25 วัดหลวง ท่าบัว โพทะเล พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์
215 พิจิตร ธรรมเพื่อประชาชน 102.75 วัดยางคลี วังหว้า ตะพานหิน พระครูพิสัยปริยัติกิจ
216 พิษณุโลก เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 90.75 วัดพระศรีมหารัตนธาตุ วังพิกุลทอง เมือง พระครูสิริรัตนานุวัตร
217 พิษณุโลก ธรรมะและประชาชน 102.75 วัดสันติวัน บึงพระ เมือง พระครูสาทรสันติวัฒน์
218 พิษณุโลก สาระธรรมและธรรมะปฏิบัติ 99.75 ๓๗ ม.๗ บ้านดงยาง บ่อทอง บางระกำ พระครูธรรมธรแอ๊ว สุธมฺมปาโล
219 เพชรบุรี วัดป่าสุทธิคุณ 103.75 วัดป่าสุทธิคุณ ชะอำ ชะอำ พระมหาศักฎา  สุมโน
220 เพชรบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 100.75 วัดวิหารโบสถ์ ธงชัย เมือง พระปลัดไชยา อินฺทโชโต
221 เพชรบูรณ์ บริการวิชาการแก่สังคม 100.75 ๒๐ ม.๔ ศูนย์ศาสนาแคมป์สน แคมป์สน เขาค้อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
222 เพชรบูรณ์ หลวงพ่อฉันท์ 90.50 วัดไทรงาม สะเดียง เมือง พระครูสิริภัทราภรณ์
223 แพร่ เพื่อการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม 100.00 ๑๑๑  ม.๕  บ้านหนองห้า แม่คำมี เมือง มจร.วิทยาเขตแพร่
224 แพร่ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 90.30 สำนักสงฆ์ดอยขาน้อย สวนเขื่อน เมือง พระครูพิพิธวัชรธรรม
225 ภูเก็ต เพื่อพระพุทธศาสนา 93.50 วัดท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง พระครูสุนทรปริยัติธาดา
226 มหาสารคาม เชิดชูคุณธรรม 93.50 วัดป่าหนองคู หนองคู นาเชือก พระมหาไหล  โฆสโก
227 มหาสารคาม เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 91.00 ๒๐๘ บ้านดินดำ เกิ้ง เมือง พระปลัดเดชา อาสโภ
228 มหาสารคาม เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 99.00 วัดขวัญเมืองระบือธรรม บรบือ บรบือ พระญาณนายก
229 มุกดาหาร เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 105.80 วัดไตรภูมิ หนองสูงเหนือ หนองสูง พระครูอุดมศรีวาปีคณารักษ์
230 มุกดาหาร พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 94.25 วัดไตรภูมิ หนองสูงเหนือ หนองสูง พระครูศรีอุดมวาปีคณารักษ์
231 แม่ฮ่องสอน เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 90.00 วัดพระธาตุดอยทองมู จองคำ เมือง พระครูอนุสิทธ์ธรรมสาร
232 ยโสธร เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 104.50 วัดหัวก้อย สามแยก เลิงนกทา พระมานพ  อุปสโม
233 ยโสธร เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 107.00 วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ ในเมือง เมือง พระมหาเดวิทย์ ยสสี
234 ยโสธร เสียงธรรมร่วมใจ 91.50 มูลนิธิธรรมะร่วมใจ ๘๐ ม.๘ กระจาย ป่าติ้ว พระพรมมา  สุภทฺโท
235 ยโสธร เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 97.00 วัดป่าพุทธคุณ หนองแหน กุดชุม พระครูอรัญวัฒนคุณ
236 ยะลา สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดยะลา 95.75 วัดนิโรธสังฆาราม สะเตง เมือง พระครูวิรัตธรรมโชติ
237 ร้อยเอ็ด เพื่อพระพุทธศาสนาวัดบ้านจังหาร 91.25 วัดทุ่งนิมิตสถิตธรรม จังหาร จังหาร พระอธิการจำเริญ  เตชปญฺโญ
238 ร้อยเอ็ด เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 95.50 วัดบูรพาภิราม ในเมือง เมือง พระสิริวุฒิเมธี
239 ร้อยเอ็ด เพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 98.25 วัดป่ามหาศาล บ้านเชียงใหม่ เชียงใหม่ โพธิ์ชัย พระมหาประสาร  ภทฺรเวที
240 ร้อยเอ็ด เสียงธรรมจากอนุราช 107.30 วัดอนุราชคณาราม นาอุดม โพนทอง พระณรงค์  ชาคโร
241 ร้อยเอ็ด เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 90.50 ๖๔ ม.๔ หนองหิน เมืองสรวง นายสุบรรณ บุญมี
242 ร้อยเอ็ด ท้องถิ่นไทย เรดิโอ 97.00 ๑๑๗ ม.๔ พนมไพร พนมไพร นายสมบัติ  พารารัมย์
243 ร้อยเอ็ด เสียงธรรม เรดิโอ 104.50 ๘๓ ม.๓ พนมไพร พนมไพร นายมาตย์  ขุณิกากรณ์
244 ร้อยเอ็ด คนชายแดนดอนชาติ เรดิโอ 99.25 ๑๙๕ ม.๗ ช้างเผือก สุวรรณภูมิ นายมนตรี  เคนตากแดด
245 ร้อยเอ็ด คนเมืองสรวง เรดิโอ 89.78 ๙๙ ม.๖ หนองผือ เมืองสรวง นายประเสิรฐ จุนทวิเทศ
246 ร้อยเอ็ด ศรีสว่าง เรดิโอ 93.70 ๖๕ ม.๑๔ ศรีสว่าง โพนทราย นายประไพ  ศรีสัจจา
247 ร้อยเอ็ด วารีเกษม  เรดิโอ 102.50 ๓๐ ม.๒ ดูกอึ่ง หนองฮี นายบุญเหลือ สหัสวาปี
248 ร้อยเอ็ด บ่อพันขัน  เรดิโอ 101.50 ๑๒ ม.๒ บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ นายบุญเรือง  คุณเศษ
249 ร้อยเอ็ด สาเกตนคร เรดิโอ 105.00 ๓๑/๙ ถ.รัฐกิจไคลคลา ในเมือง เมือง นายณัฐพสิษฐ์  ศรีประสาน
250 ร้อยเอ็ด ทุ่งกุลา เรดิโอ 102.00 ๒๐ ม.๘ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย นายชื่น  ช่วยวัน
251 ร้อยเอ็ด หอมมะลิ เรดิโอ 93.50 ๗๐ ม.๒๐ สระคู สุวรรณภูมิ นายชมภู่  คำลอย
252 ร้อยเอ็ด โพธิ์ใหญ่ เรดิโอ 88.00 ๔๙ ม.๖ โพธิ์ใหญ่ พนมไพร นางกรรณิการ์  จำปามอง
253 ร้อยเอ็ด ลูกทุ่ง  เรดิโอ 108.00 ๑  ม.๑๘ พนมไพร พนมไพร ด.ต.สุธรรม  น้อยมาลา
254 ระนอง เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 104.25 วัดตะโปทาราม หาดส้มแป้น เมือง พระราชนังคมุนี
255 ระยอง เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 104.25 วัดเขาพระพุทธบาทเขาประดู่ บ้านแลง เมือง พระมานพ  อุปสโม
256 ระยอง เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 98.25 วัดบ้านค่าย บ้านค่าย บ้านค่าย พระครูพพิพัฒน์ชยาถภรณ์
257 ระยอง วัดโพธิ์ทองพุทธาราม 107.00 วัดโพธิ์ทองพุทธาราม ทางเกวียน แกลง พระครูบุรเขตสังฆการ
258 ราชบุรี พุทธธรรมนำให้เจริญและสันติสุข 104.75 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม แพงพวย ดำเนินสะดวก พระเทพญาณมงคล
259 ราชบุรี มูลนิธิถิ่นกาขาว 98.75 ๑๔๘ ม.๑๕ แก้มอ้น จอมบึง นายสรรค์ชัย พรหมฤๅษี
260 ลพบุรี วิทยุชุมชนวัดมหาสอน 99.25 วัดมหาสอน มหาสอน บ้านหมี่ พระครูอาทรศาสนกิจ
261 ลพบุรี ธรรมะสีขาว 99.25 วัดวารินบุญญาวาส ท่าดินดำ ชัยบาดาล พระครูโสภณวุฒิญาณ
262 ลพบุรี สีขาว 107.00 วัดวารินบุญญาวาส ท่าดินดำ ชัยบาดาล พระครูโสภณวุฒิญาณ
263 ลพบุรี หลวงพ่อฉันท์ 101.50 วัดสิงห์ทอง บางขันหมาก เมือง พระครูสิริภทฺราภรณ์
264 ลพบุรี หลวงพ่อฉันท์ 103.75 วัดตะเคียนคู่ ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล พระครูสิริภทฺราภรณ์
265 ลพบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 97.25 วัดพรุน้อย ดอนดึง บ้านหมี่ พระครูสมุห์สุทิน  สุทินโน
266 ลพบุรี เสียงชุมชนชอนสมบูรณ์ 96.75 วัดศรีรัตนาราม บ้านชอนสมบูรณ์ ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง พระครูใบฎีกาทรงพล ชยนนฺโท
267 ลำปาง เสียงธรรมวัดเกาะวาลุการาม 106.75 วัดเกาะวาลุการาม สวนดอก เมือง พระอธิการสุชาติ จันทสโร
268 ลำปาง ศาสนาติดปัญญาให้กับชีวิต 94.25 วัดบรรพตสถิต พิชัย เมือง พระมหานภดล สุวณฺณเมธี
269 ลำปาง เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 94.00 วัดเมืองศาสน์ สวนดอก เมือง พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจ
270 ลำพูน เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 104.25 วัดเขาพระบาทห้วยต้ม นาทราย ลี้ พระมานพ  อุปสโม
271 เลย เสียงธรรมวัดถ้ำผาใหญ่ 100.50 วัดถ้ำผาใหญ่ บ้านศรีอุบล หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง พระอธิการสุพิศ รกฺขิตธมฺโม
272 เลย เสียงธรรมชาวพุทธ 104.75 วัดป่าเอราวัณ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ พระอธิการสวัสดิ์ ปภสฺสโร
273 เลย วัดป่าจริยธรรม 96.50 ๒ ม.๑๐ นาดอกคำ นาด้วง พระอธิการนิรุต นิติสาโร
274 เลย เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 101.50 วัดศรีวิชัย ขุนป้อง เมือง พระเทพสิทธิมงคล
275 เลย พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 101.75 วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีสงคราม วังสะพุง พระครูอุดมวรานุวัตร
276 เลย เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 101.25 วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีสงคราม วังสะพุง พระครูอุดมวรานุวัตร
277 เลย วัดวารีสาร 95.50 วัดวารีสาร  บ้านปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ พระครูศรีธีราภรณ์
278 เลย เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 97.00 ๗๐ ม.๒  เชียงกลม ปากชม นายอัมพร  นนทพันธ์
279 เลย เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 89.25 ๓๐๗/๑  ม.๑๒  บ้านนาค้อ ปากชม ปากชม นายไพมณี  ไชยสิทธิ์
280 เลย หนองหิน เรดิโอ 87.75 ๒๖๕ ม.๔  บ. ฟากนา หนองหิน หนองหิน นางสุกฤตา   แก้วคูณ
281 ศรีสะเกษ ชาวพุทธ 92.75 วัดศรีห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน มูลนิธิคณะสงฆ์อำเภอหัวยทับทัน
282 ศรีสะเกษ วัดป่าโนนกุดหล่ม 94.75 วัดป่าโนนกุดหล่ม โพนเขวา เมือง พระอธิการราวี  จารุธมฺโม
283 ศรีสะเกษ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 99.25 วัดศิริมงคล สวนกล้วย กันทรลักษณ์ พระอธิการประวิทย์  สุจณฺโณ
284 ศรีสะเกษ วัดเทียบศิลาราม 103.75 วัดเทียบศิลาราม บักดอง ขุนหาญ พระสุพิน อตฺตสนฺโต
285 ศรีสะเกษ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 101.50 วัดเมืองคง เมืองคง ราษีไศล พระวิเชียร จันทปัญโญ
286 ศรีสะเกษ พุทธธรรมส่องใจ 88.50 วัดหนองเก่า พราน ขุนหาญ พระบูเต้ กนฺตจาโร
287 ศรีสะเกษ ชมรมรักคนดี 103.50 วัดศรีมงคล คลีกลิ้ง ศิลาลาด พระครูสุคนธสิริคุณ
288 สกลนคร วัดนิพเพธพลาราม 97.25 วัดนิพเพธพลาราม แพด คำตากล้า พระอธิการทองพันธ์ ปญฺญาธโร
289 สกลนคร เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 88.80 วัดดอนสวรรค์ คอเขียว ส่องดาว พระครูสังวรธรรมวงศ์
290 สงขลา เพื่อการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม 102.25 วัดหงษ์ประดิษฐาราม หาดใหญ่ หาดใหญ่ หน่วยวิทยบริการ มจร.สงขลา
291 สงขลา เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดสงขลา 97.75 วัดศรีสว่างวงศ์ (เกาะเสือ) หาดใหญ่ หาดใหญ่ พระปลัดภูวนัย สุเมธโส
292 สงขลา พุทธเรดิโอ 106.75 วัดคลองเปล คอหงส์ หาดใหญ่ พระครูโสภณคุณาทร
293 สงขลา พุทธานุภาพ 88.75 วัดโคกเหรียง โคกม่วง คลองหอยโข่ง พระครูโสภณคณาภิบาล
294 สงขลา เพื่อพระพุทธศาสนา 101.00 สำนักสงฆ์เกาะบก ควนรู รัตภูมิ พระครูสิริญาณวิมล
295 สงขลา คลื่นเสียงธรรมประจำบ้าน 95.50 สำนักสงฆ์เกาะบก ควนรู รัตภูมิ พระครูสิริญาณวิมล
296 สงขลา เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 96.25 วัดแหลมทราย บ่อยาง เมือง พระครูวิรัตธรรมโชติ
297 สงขลา เพื่อพระพุทธศาสนา 90.75 วัดชัยชนะ ควนลัง หาดใหญ่ พระครูมงคลสุตาภรณ์
298 สงขลา เพื่อพระพุทธศาสนา 104.75 วัดลำไพล ลำไพล เทพา พระครูพิพัฒน์เมธากร
299 สตูล พุทธศาสนสัมพันธ์ 106.70 วัดชนาธิปเฉลิม พิมาน เมืองสตูล พระปัญญาวุฒิวิมล
300 สมุทรปราการ ราชภักดีปากน้ำ 93.75 ๕๐/๙ ปากน้ำ เมือง มูลนิธินรารัตน์วันชัย ขันติภาวนาบารมี
301 สมุทรปราการ ราชภักดีสุวรรณภูมิ 90.75 ๑๒๕/๔๐๖ ม.๗ บางโฉลง บางพลี มูลนิธินรารัตน์วันชัย ขันติภาวนาบารมี
302 สมุทรปราการ เจริญธรรม 107.75 วัดจันทร์แก้วเพชรวนาราม คลองสวน พระสมุทรเจดีย์ พระราชพิพัฒนาทร
303 สมุทรปราการ ภาษาธรรมภาษาไทย 96.75 วัดจากแดง ทรงคนอง พระประแดง พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
304 สมุทรปราการ สวัสดีบางแก้ว 93.25 ๒๒๕ ม.๑๕ บางแก้ว บางพลี นายวิริยะ สุวิชาโณ
305 สมุทรสงคราม เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 105.30 วัดแก้วฟ้า บ้านปรก เมือง พระเอกชัย อภินนฺโท
306 สมุทรสงคราม เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 95.25 วัดช่องลม บ้านปรก เมือง พระครูสมุทรกิตติวัฒน์
307 สมุทรสงคราม มูลนิธิสว่างเบญจธรรม 102.25 ๑๓๒๙ มูลนิธิสว่างเบญจธรรม แม่กลอง เมือง นายเกษม เลาหกรรณวนิช
308 สมุทรสงคราม เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 100.35 ๔๐/๑ ม.๑๐ บ้านปรก เมือง น.ส.วารีลักษณ์ เล็กวิจิตรธาดา
309 สมุทรสาคร เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 89.25 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย เมือง พระปริยัติกิจโกศล
310 สระแก้ว วัดคลองคันฉอ 91.75 วัดคลองคันฉอ สระขวัญ เมือง พระมหาไพวงษ์ พลญาโณ
311 สระแก้ว เสียงธรรมจากวัดตาพระยา 90.50 วัดตาพระยา ตาพระยา ตาพระยา พระครูปัจจันตเขตคณาภิรักษ์
312 สระแก้ว เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 90.00 วัดแก้ว สระแก้ว เมือง พระครูธำรงปริยัตคุณ
313 สระบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 93.00 วัดพระพุทธฉาย หนองปลาไหล แก่ง พระสุธีวราภรณ์
314 สระบุรี หลวงพ่อฉันท์ 106.00 12 หนองแค หนองแค พระครูสิริภัทราภรณ์
315 สระบุรี คนใฝ่ธรรม 103.25 ๒๕/๗ ม.๑ โคกแย้ หนองแค นายเจริญจิต ณ สงขลา
316 สิงห์บุรี หลวงพ่อฉันท์ 105.75 วัดยวด บางพุดทรา เมือง พระครูสิริภัทราภรณ์
317 สิงห์บุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 98.00 วัดกุฎีทอง บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี พระครูเมตตานุศาสน์
318 สิงห์บุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 104.75 วัดโบสถ์ ถอนสมอ ท่าช้าง พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์
319 สุโขทัย มรดกไทย 98.25 ๑๒๖/๓ ม.๖ บ้านสวน เมืองสุโขทัย พระครูใบฎีกาพิศิษฐ์ เขมรโต
320 สุพรรณบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 100.25 วัดสามชุก สามชุก สามชุก มูลนิธิวัดสามชุก
321 สุพรรณบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 101.00 วัดท่าพระยาจักร อู่ทอง อู่ทอง พระครูสุวรรณกิจจารักษ์
322 สุพรรณบุรี วัดเขาพระ 99.75 วัดเขาพระ ม.๕ อู่ทอง อู่ทอง พระครูบวรบรรพตพิทักษ์
323 สุพรรณบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 103.75 ๑๓๐/๕ ม.๑ ไผ่ขวาง เมือง นายวิวัฒน์ จารุเพียรเลิศ
324 สุราษฎร์ธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 100.75 ศูนษ์เผยแผ่ศาสนาเขาท่ากูบ วัดประดู่ เมือง พระสวัสดิ์  วชิรปญโญ
325 สุราษฎร์ธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 108.00 วัดพัฒนาราม อารามหลวง ตลาด เมือง พระศรีปริยัตยาภรณ์
326 สุราษฎร์ธานี วัดหน้าเมือง 103.50 วัดหน้าเมือง มะขามเตี้ย เมือง พระมหาไพศาล อาจาโร
327 สุราษฎร์ธานี วัดหน้าเมือง 105.50 วัดหน้าเมือง มะขามเตี้ย เมือง พระมหาไพศาล อาจาโร
328 สุราษฎร์ธานี วัดท่าไทร 107.25 ม.๒ ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ พระเทพพิพัฒนาภรณ์
329 สุราษฎร์ธานี วัดกาฬสินธุ์ 96.25 ม.๓ ประสงค์ ท่าชนะ พระครูสุขมุมธรรมโกศล
330 สุราษฎร์ธานี เสียงสมุย เรดิโอ 94.50 วัดแหลมสุวรรณาราม บ่อผุด เกาะสมุย พระครูสันตินนทคุณ
331 สุราษฎร์ธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 94.10 วัดโพธาวาส ตลาด เมือง พระครูพิพัฒน์โพธิกิจ
332 สุราษฎร์ธานี พระพุทธศาสนาเพื่อประชาสัมพันธ์และการเรียนรู้ 99.75 ๑๔๗ ม.๒ โมถ่าย ไชยา นายเจริญ ศรีสวัสดิ์
333 สุรินทร์ เพื่อการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม 88.00 บ้านโคกกระเพอ นอกเมือง เมือง มจร.วิทยาเขตสุรินทร์
334 สุรินทร์ เสียงธรรมนำชุมชน 93.35 บ้านคอนสวรรค์ ไผ่ รัตนบุรี พระศรเพชร  จนฺทโชโต
335 สุรินทร์ ธรรมโฆษณ์ 92.75 วัดบ้านผือ รัตนบุรี รัตนบุรี พระมหาสินธุ์ คุตฺตวฑฺฒโน
336 สุรินทร์ พุทธโฆษณ์ 96.50 สำนักสงฆ์บ้านนามุข  ม.๑๔ คาละแมะ ศีขรภูมิ พระไพบูลย์  ทนฺตกาโย
337 สุรินทร์ เพื่อพระพุทธศาสนา 97.00 วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จรัส บัวเชด พระพิศาลศาสนกิจ
338 สุรินทร์ ธรรมสบายใจ 97.25 วัดสว่างอรุณ ตะเคียน กาบเชิง พระณรงค์  สุจิณฺโณ
339 สุรินทร์ เพื่อพระพุทธศาสนา 104.25 วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง บัวเชด บัวเชด พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์
340 สุรินทร์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 91.25 วัดบ้านศรีพระจันทร์ ศรีสุข ศรีณรงค์ พระครูสิริธรรมวิสุทธิ์
341 สุรินทร์ วัดดอกจานรัตนาราม 104.75 ศูนย์ส่วงเมา เซาประมาท ๑๙๙ ม.๙ บ้านจาน ทับใหญ่ พระครูรัตนธรรมานุรักษ์
342 สุรินทร์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 87.75 วัดโพธาราม สังขะ สังขะ พระครูพิทักษ์สังฆกิจ
343 สุรินทร์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 104.25 ๗๒  ม.๑  ถ. ปรางค์ชัยกุล ชุมพลบุรี เมือง นายวิวัฒน์  กาญจนวงศ์
344 สุรินทร์ ธรรมโฆษณ์ ๒ 99.50 สวนรัตนมาลี บ้านโนตะแบก สังขะ สังขะ นางสุมาลา อินเคน
345 สุรินทร์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 91.50 ๗๒/๒  ม.๑  ถ.ปรางค์ชัยกุล ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี นางศุภลักษณ์   กาญจนวงศ์
346 สุรินทร์ วัดดอกจานรัตนาราม 91.75 วัดดอกจานรัตนาราม ทับใหญ่ รัตนบุรี กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
347 หนองคาย เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 105.35 วัดป่าเวียงคำ บ้านวังหลวง วังหลวง เฝ้าไร่ พระอธิการวิลัย  จนฺทวํโส
348 หนองคาย โพธิ์ชัยใต้ร่มพุทธธรรม 97.75 วัดโพธิ์ชัย ในเมือง เมืองหนองคาย พระเทพมงคลรังษี
349 หนองคาย เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 107.75 ๗๙  ม.๔ บ้านต้อง เซกา นายสนอง  ประจักษ์โก
350 หนองคาย สังคมสุขใจ เรดิโอ 101.25 ม.๒ สังคม สังคม นายธนเดช  มาป้อง
351 หนองคาย เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา 89.50 ๒๑๙ ม.๓ ค่ายบกหวาน เมือง นายชาญไชย  พิมพ์คำ
352 หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา เรดิโอ 88.25 ๙๐ ม.๖ สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา นายภานุยุทธ  สมแก้ว
353 หนองบัวลำภู ตะวันเดือน เรดิโอ 88.25 ๑๓๑ ม.๙ ด่านช้าง นากลาง นางสาวอำพร เถื่อนธรรมโฮง
354 อยุธยา เพื่อการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม 87.75 ๗๙ ม.๑ ลำไทร วังน้อย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
355 อยุธยา เสียงธรรม พุทธบวร 93.50 ธรรมสถาน พุทธบวร ๑๐/๓ ม.๑ บางนา มหาราช พระสุรชัย  ฉนฺทสูโร
356 อยุธยา เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 101.00 วัดบึงลัฏฐิวัน ท่าหลวง ท่าเรือ พระครูโอภาสวุฒิกร
357 อยุธยา ความรู้คู่ศีลธรรม 105.75 วัดโคก พุทเลา บางปะหัน พระครูรัตนกิจจารักษ์
358 อยุธยา พุทธบวร 107.25 ๑๑๑/๘๐ ม.๑ บางนา มหาราช นายพล จริตไวทย์
359 อยุธยา แห่งความรักของเราชาวอยุธยา 107.75 ๑๖๖ ม.๒ ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา นายประกาย ช่อบุญกลาง
360 อ่างทอง เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 107.25 วัดโพธิธรรมโชติยาราม ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ พระมหาสัจจา จนฺทวํโส
361 อ่างทอง เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 107.75 ๑๑๐ ม.๒ สีบัวทอง แสวงหา พระครูสถิตเลขการ
362 อำนาจเจริญ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 94.75 สุสานธรรม ม.๗ โนนหนามแท่ง เมือง พระสุทัศน์ จิตฺตปาโล
363 อำนาจเจริญ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 89.75 วัดเทพมงคล บุ่ง เมือง พระวิสุทธิกิตติสาร
364 อำนาจเจริญ สันติสุข เรดิโอ 93.50 ๑๐ ม. ๑๐ หนองแก้ว หัวตะพาน พระครูภาวนากิจจาทร
365 อุดรธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 104.25 วัดหลวงเพ็ญ เพ็ญ เพ็ญ พระราชรัตนาลงกรณ์
366 อุดรธานี ธรรมะนำสาระสู่สังคมไทย 93.50 ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานวิหารธรรม โสมเยี่ยม น้ำโสม พระมหาสมปอง  มุทิโต
367 อุดรธานี วัดหลวงพ่อนาค 101.75 วัดโพธิ์ชัยศรี บ้านผือ บ้านผือ พระภาวนาวิมล
368 อุดรธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 92.00 วัดมัฌชิมาวาส หมากแข้ง เมือง พระเทพรัตนมุณี
369 อุดรธานี พระพุทธบาทบัวบก 99.75 วัดพระพุทธบาทบัวบก เมืองพาน บ้านผือ พระครูพุทธบาทบริรักษ์
370 อุดรธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 98.00 วัดเทพชุมพล นายูง นายูง พระครูพิศาลธรรมปสุต
371 อุดรธานี วัดเทพชุมพล 90.75 ๗๖. ม.๗ นายูง นายูง พระครูพิศาลธรรมปสุต
372 อุดรธานี อุดร เรดิโอ 88.25 ๖๐๐/๓๑ ม.๑๔ หมากแข้ง เมือง นายอุดร พลเยี่ยม
373 อุดรธานี เวียงคำ เรดิโอ 107.25 ๓๕ ม.๑๒ เวียงคำ กุมภวาปี นายสมพงษ์  แก้วพิลึก
374 อุดรธานี มิ่งเมือง เรดิโอ 107.50 ๒๑๙ ม.๓ บ้านจืด กู่แก้ว นายประสิทธิ์  พันธุ์พรม
375 อุดรธานี พอเพียง เรดิโอ 101.25 ๒๐๘ ม.๔ บ้านโคกสี ศรีธาตุ ศรีธาตุ นายนิรันดร์  กิตติราช
376 อุดรธานี แพทอง เรดิโอ 88.75 ๒๓๖ ม.๕ ผาสุก วังสามหมอ นายธนากร  เครือเนตร
377 อุดรธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 108.00 ๖ ม.๑๑ บ้านม่วง จำปาโมง บ้านผือ นางศุภลักษณ์  ใหม่วงษ์
378 อุดรธานี เปิดฟ้า เรดิโอ 87.75 ๒๙๙ ม.๗ เชียงพิณ เมือง นางมาณี พลเยี่ยม
379 อุดรธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 93.00 ๒๘๘ ม.๗ บ้านจืด กู่แก้ว นางธนิษฐา พุฒิแสน
380 อุดรธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 101.50 ๙๑ ม.๒ นางวี น้ำโสม นางทองพูน  นนทพันธ์
381 อุดรธานี โนนสะอาด เรดิโอ 97.75 ๕๖๐ ม.๑ โนนสะอาด โนนสะอาด นางญาดา  ผลไม้
382 อุตรดิตถ์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 93.50 วัดหมอนไม้ ป่าชาว เมือง พระครูเกษมธรรมาอังการ
383 อุทัยธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 90.00 วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยใหม่ เมือง พระมหาอดุลย์ อนาลโย
384 อุทัยธานี วัดสุวรรณบรรพต 102.50 วัดสุวรรณบรรพต สุขฤทัย ห้วยคต พระครูอุเทศสุตาภรณ์
385 อุทัยธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 103.00 วัดลานสัก ลานสัก ลานสัก พระครูศรีปริยัติอุเทศ
386 อุทัยธานี เพื่อพระพุทธศาสนา 102.00 ๒๕๓ ม.๑ ทัพทัน ทัพทัน นายสุนทร นุทกิจ
387 อุบลราชธานี เพื่อการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม 103.75 บ้านหมากมี ม.๑ กระโสบ เมือง มจร. วิทยาเขตอุบลราชธานี
388 อุบลราชธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 107.35 วัดบ้านแก้ง แก้ง เดชอุดม พระอธิการสมบัติ สัทธัมโม
389 อุบลราชธานี เสียงธรรมจากวัดสารภี 97.25 วัดสารภี สารภี โพธิ์ไทร พระอธิการวานิช ติกฺวีโร
390 อุบลราชธานี เพื่อพระพุทธศาสนา 102.75 วัดพิชโสภาราม แก้งเหนือ เขมราฐ เจ้าอธิการไมตรี  ฐิตปญฺโญ
391 อุบลราชธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 99.80 วัดป่าค้อเจริญธรรม บุเปือย น้ำยืน พระอธิการบรรจง กมโล
392 อุบลราชธานี เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา 91.75 วัดป่าหนองไฮเจริญธรรม โนนกลาง พิบูลมังสาหาร พระอธิการบรรจง  กมโล
393 อุบลราชธานี เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา 100.75 วัดป่าห้วยไผ่เจริญธรรม เมืองเดช เดชอุดม พระอธิการบรรจง  กมโล
394 อุบลราชธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 88.75 บ้านฟ้าห่าน นกคำ ศรีเชียงใหม่ พระวิเชียร อธิจิตฺโต
395 อุบลราชธานี แม่มูล 94.10 วัดปากน้ำ กุดลาด เมือง พระมหาวิมาน  กนฺตสีโล
396 อุบลราชธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 88.25 วัดบ้านยางน้อย ก่อเอ้ เขื่องใน พระพรหมวชิรญาณ
397 อุบลราชธานี เรียนรู้พระพุทธศาสนา 92.72 วัดคำนกเปล้า ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ พระจุลพงษ์  อติภทฺโท
398 อุบลราชธานี เพื่อพระพุทธศาสนา 93.50 วัดป่าเลา โนนก่อ สิรินธร พระครูอาทรพัฒนานุกูล
399 อุบลราชธานี เพื่อพระพุทธศาสนา 96.75 วัดสุวรรณาราม บ้านหนองเม็ก ห้วยข่า บุณฑริก พระครูภัทรกิตวิมล
400 อุบลราชธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 98.99 วัดป่าประชาเกษม เขมราฐ เขมราฐ พระครูเกษมประชานุการ
401 อุบลราชธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 100.25 เทศบาลวารินชำราบ ๓๕/๑๔ วารินชำราบ วารินชำราบ นายสุวสัน ตินนัง