รายชื่อตัวแทนภาค

ตัวแทนกลุ่ม

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ในกำกับมหาเถรสมาคม ประจำภาค

***********

๑.ประธานเครือข่ายกลุ่มกรุงเทพ

๑. พระครูวรกิจจาทร                              วัดปากบ่อ                                                         ประธาน

๒. พระครูสุนทรวินัยวัฒน์                       วัดพุทธบูชา                                                       รองประธาน

๓. นายมณฑน์จิต จงพิพัฒน์ยิ่ง                มูลานิธิจิตต์อิ่มบุญบารมี                                     รองประธาน

๔. พระอุดมศักดิ์ ชุตินฺธโร                        วัดปากบ่อ                                                         เลขานุการ

 

๒.ประธานเครือข่ายกลุ่มภาคกลาง

๑. พระครูสุวรรณวิจิตร                           วัดสามชุก จ.สุพรรณบุรี                                      ประธาน

๒. พระครูอุเทศสุตาภรณ์                        วัดสุวรรณบรรพต                                               รองประธาน

๓. พระศรายุทธ สิริสาโร                         วัดท่าพระยาจักร จ.สุพรรณบุรี                             เลขานุการ

 

๓.ประธานเครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออก

๑. พระครูอุดมธรรมรส                            วัดนอก จ.ชลบุรี                                                 ประธาน

๒. พระครูกิตติสุตาภิราม                        วัดหน้าพระธาตุ จ. ชลบุรี                                    รองประธาน

๓. พระครูโฆสิตานุรักษ์                           วัดเทพนิมิต จ.ฉะเชิงเทรา                                    รองประธาน

๔. พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญฺโญ              วัดหนองไก่เถื่อน จ.ชลบุรี                                     เลขานุการ

๕. นายสุวัฒน์ ยังเหล็ก                            วัดนอก จ.ชลบุรี                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 ๔.ประธานเครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑. พระครูปลัดเดชา อาสโภ                                 วัดสวนป่า จ.กาฬสินธุ์                             ประธาน

๒. พระครูเกษมพิชโสภณ                                    จ.อุบลราชธานี                                       รองประธาน

๓. พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน                  มจร. วิทยาเขตอุบลราชธานี                    รองประธาน

๔. พระอธิการนิรุต นิติสาโร                                 วัดป่าจริยธรรม จ.เลย                             รองประธาน

๕. พระมหาเดวิทย์ ยสสี                                      วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ จ.ยโสธร                       เลขานุการ

๖. พระมหาประทีป กิตติภทฺโท                             จ.นครราชสีมา                                       ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

 

๕. ประธานเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือ

๑.พระอาจารย์สำเริง ธมฺมธีโร                         วัดดอยเทพนิมิต จ.เชียงราย                     ประธาน

๒. พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจ                               วัดเมืองสาสน์    จ.ลำปาง                       รองประธาน

๓. พระครูประยุตศุภการ                                 วัดร่องคือ จังหวัดพะเยา                          เลขานุการ

 

๖. ประธานเครือข่ายกลุ่มภาคตะวันตก

  • พระครูวิสุทธิกาญจนคุณ             วัดมโนธรรมาราม จ.กาญจนบุรี               ประธาน
  • พระครูกาญจนธรรมานุรักษ์             วัดโป่งโกวนาราม จ. กาญจนบุรี               รองประธาน
  • พระครูใบฎีกาประจักร อโนมปญฺโญ วัดทางสาย จ.ประจวบคีรีขันธ์                 เลขานุการรูปที่ ๑
  • พระชลัช สุจิตฺโต             วัดมโนธรรมาราม จ.กาญจนบุรี               เลขานุการรูปที่ ๒

 

๗. ประธานเครือข่ายกลุ่มภาคใต้

  • พระครูโสภณคณาทร             วัดคลองเปล จังหวัดสงขลา                                 ประธาน
  • พระครูสิริญาณวิมล             สำนักสงฆ์เกาะบกของเรา จ.สงขลา                      รองประธาน
  • พระปลัดภูวนัย สุเมธโส             วัดศรีสว่างวงศ์ จ.สงขลา                                     เลขานุการ
  • พระปลัดประยงค์ ปญฺญาทีโป