ประวัติเจ้าอาวาส

พระครูรัตนโสภณ (สุรัฐ สิริปุญโญ)

วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก., พธ.บ., M.A., Ph.D.
ปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่ วัดนายโรง ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 45
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 02–434-9119, 090-973-9119 โทรสาร 02-884-7788
e-mail: watnairong94gmail.com