ปญฺญาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฐํ
ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา เป็นชีวิตที่ประเสริฐ

รายชื่อพระภิกษุ และสามเณรวัดนายโรง

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พระครูรัตนโสภณ
๒. พระมหาเจิม สุวโจ
๓. พระบุญเรียน อภิปุญฺโญ
๔. พระกลม กมโร
๕. พระมหาสาย ฉนุทสาโร
๖. พระบุญชูศักดิ์ ปิยชมฺโม
๗. พระยงยุทธ ติภฺขญาโณ
๘. พระพรเทพ จารุธมฺโม
๙. พระสมชาย ชวนปญฺโญ
๑๐. พระมหาธนกิจ กิตฺติเมธี
๑๑. พระเพชรคราช ฐิตธมฺโม
๑๒. พระมหาอาทิตย์ ติสมฺปนูโน
๑๓. พระญาณวุฒิ ปญฺญาวุฑโฒ

สามเณรวัดนายโรง
๑๔. สามเณรเกรียงศักดิ์ ผลทับทิม
๑๕. สามเณรอะยน บารัว
๑๖. สามเณรศุภวิชญ์ ฉิมมาลี
๑๗. สามเณรธีรศักดิ์ แกมแก้ว

ศิษย์วัด
๑๘. นายสุวรรณ แสงสุดใจ

หมายเหตุ :-
๑) พระภิกษุ จำนวน ๑๓ รูป
๒) สามเณร จำนวน ๔ รูป
๓) ศิษย์วัด จำนวน ๑ คน
รวมทั้งหมด ๑๘ รูป/คน

ฟังวิทยุออนไลน์ FM. 94.75