09
Aug

ขอเชิญสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ เป็นพระอัฐิธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โทณพราหมณ์ได้รับมอบหมายจากกษัตริย์แห่งเมืองกุสินารา ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ให้เป็นผู้ทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้กับกษัตริย์หรือเจ้าเมือง ๘ เมืองด้วยกัน ประกอบด้วย ๑. พระเจ้าอชาตศัตรู เมืองราชคฤห์ ๒. กษัตริย์ลิจฉวี เมืองเวสาลี ๓. กษัตริย์ศากยะ เมืองกบิลพัสดุ์ ๔. กษัตริย์โกลิยะ เมืองรามคาม ๕. กษัตริย์ถูลี เมืองอัลลกัปปะ ๖. กษัตริย์มัลละ เมืองปาวา ๗. มัลละกษัตริย์ เมืองกุสินารา และ ๘. พราหมณ์ผู้ครองเมืองเวฏฐทีปะ  นอกจากนี้ ก็ได้มอบพระอังคารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่กษัตริย์โมริยะ เมืองปิปผลิวัน ซึ่งได้ส่งราชทูตมาขอรับภายหลังที่พระสรีระได้จัดแบ่งให้กับกษัติรย์หรือเจ้าเมืองต่างๆ ไปแล้ว ส่วนโทณพราหมณ์ ก็ได้ขอรับทะนานตวง (ตุมพะ) พระสรีระจากที่ประชุมกษัตริย์หรือเจ้าเมือง   ก่อนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ตรัสกับพระสาวกทั้งหลาย เรื่อง การสร้างวัตถุมงคลแทนพระพุทธองค์ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เรียกว่า อุทเทสิกเจดีย์ การสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริก... Read more...